Home ข่าวทั่วไป 20 ลักษณะ บ้านที่ไม่ดีไม่ควรอยู่ เจอแต่ปัญหา

20 ลักษณะ บ้านที่ไม่ดีไม่ควรอยู่ เจอแต่ปัญหา

20 ลักษณะ บ้านที่ไม่ดีไม่ควรอยู่ เจอแต่ปัญหา

20 ลักษณะ บ้านที่ไม่ดีไม่ควรอยู่ เจอแต่ปัญหา

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเราทุกคน การสร้างบ้านหรือบรรย ากาศให้กับบ้านของเราให้ดีและน่าอยู่จึงเป็นเรื่องที่เราเจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญ ตั้งแต่การจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อย โดยในวันนี้เราได้นำบ ท ค  ว า มเกี่ยวกับบ้านมาฝากเพื่อนๆกัน

1 ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่แนวเดียวกับประตูบ้าน เพราะต้นไม้ใหญ่จะบดบังพลังงานดีๆ และอาจสร้างความสั บ ส นให้กับกัลย า ณมิตรหรือแขกที่มาเยือน รวมทั้งอาจทำให้การใช้พื้นที่หน้าบ้านลำบากและจัดสรรได้ย า กขึ้น

2 ไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่กลางบ้าน หรือปลูกต้นไม้รอบบ้าน เพราะเมื่อต้นไม้โตขึ้นจะส่งผลกับโครงสร้างของบ้าน มีโอกาสที่กิ่งไม้จะตกลงใส่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านได้ รวมทั้งต้องคิดถึงสภาพอากาศหากมีพายุหรือลมแรง ต้นไม้ใหญ่อาจสร้างความเสียหายให้กับบ้านได้

3 ไม่สร้างบ้านที่ล้อมด้วยถนน หรือติดถนนทั้ง 4 ด้าน จะทำให้บ้านวุ่นวายเพราะเสียงรบกวนตลอดเวลา ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกไม่ปลอ ดภั ย ทั้งฝุ่นควันจากถนนจะรบกวนคนในบ้านทั้งกลางวันกลางคืน ส่งผลไม่ดีกับร่างกายและสุขภ า พ จิ ต ในระยะย า วได้

4 ไม่ควรมีร่องน้ำผ่ า นกลางบ้านหรือที่ดินเป็นอันขาด เพราะจะทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดี ดูแลย า กและไม่ดีกับสุขภาพของคนในบ้าน เป็นบ้านที่เรียกกันว่าเหมือนเมืองอกแตก ซึ่งเป็นลักษณะของบ้านที่ไม่ดีมากๆ

5 ไม่ควรสร้างบ้านกลางน้ำ เพราะความชื้นจากน้ำอาจส่งผลต่อสภาพอากาศทำให้ไม่สบายเนื้อ ไม่สบายตัว อาจทำให้คนในบ้านเกิด โ ร คเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ และน้ำกับความชื้นเมื่อเวลาผ่ า นไปนานๆก็อาจส่งผลต่อโ ค ร งสร้างของบ้านด้วย

6 การสร้างกำแพงที่สูงหรือรั้วบ้านที่สูงกว่าตัวบ้าน เพราะเป็นการปิดกั้นทางลม ทำให้อากาศไม่ถ่ายเท

7 ไม่ปลูกบ้านในที่ดินที่ใกล้กับสถานที่ๆมีพลังงานลบหรือเรื่องที่ไม่ดี เช่น โ ร ง พั ก เรือ น จำ ป่าช้า หรือ ศ าล  เป็นต้น

8 ไม่ขุดบ่อน้ำหลังบ้าน เพราะโดยมากแล้วเราจะไม่ค่อยได้ทำกิจก รรมหลังบ้านมากนัก ทำให้บ่อน้ำอาจกลายเป็นสถานที่ๆถูกละเลย และทำให้ดูแลรั ก ษ า ย า ก และอาจทำให้เ กิ ดอุ บั ติ เ ห ตุ ได้

9 ไม่สร้างสระน้ำใหญ่ติดตัวบ้านมากเกินไป การที่มีสระน้ำใหญ่ในบ้านนั้นจะเป็นการข่มรัศมีของบ้าน ความชื้นในอากาศที่มากเกินไป การมีสระน้ำใกล้บ้านอาจทำให้โครงสร้างของบ้านได้รับความเสียหายได้

10 ไม่ปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้ การที่มีตอไม้จะทำให้การขุดหลุมเพื่อปรับพื้นที่ทำได้ย า ก และร า กไม้ส่วนมากมักแข็งแรงมาก รื้อถอนได้ ย าก และยังเป็นที่อยู่ของป ล ว กด้วย สำหรับบ่อน้ำเก่าจะทำให้ความหนาแน่นของพื้นดินไม่เท่ากัน จะมีผลต่อโครงสร้างและการปรับพื้นที่ได้ หากบ่อน้ำยังมีตาน้ำที่ซึมออกมาตลอดก็จะทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้

11 ไม่สร้างกำแพงบ้านก่อนการสร้างบ้าน เพราะในระหว่างการก่อสร้างนั้น จำเป็นต้องมีการขนย้ ายวัสดุหลายอ ย่ า ง หากกำแพงสร้างเสร็จแล้วจะทำให้ไม่สะดวกต่อการขน ย้ า ยและอาจทำให้กำแพงเกิดความเสียหายได้

12 ไม่สร้างบ้านบนเนินสูงหรือ ผ าสูงชัน แม้จะมีทิวทัศน์สวยงามก็ตามที บ้านที่อยู่บนที่สูงนั้นจะทำให้ผู้อาศัยเกิดความไม่สบายใจลึกๆซึ่งไม่ดีกับสุขภาพจิตในระยะย าว

13 ไม่สร้างศ า ล พ  ร ะ ภู มิ หั  นหน้าออกนอกบ้าน สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ การตั้งศาลพระภูมิที่เหมาะสมนั้นทำให้สะดวกต่อการไหว้บูชา เป็นสิ่งช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจได้และทำให้ผู้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรือง

14 อ ย่ าสร้างบันไดหรือห้องน้ำไว้กลางบ้านเพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี ทั้งห้องน้ำและบันไดควรเป็นจุดที่มีแสงสว่างอ ย่ างเพียงพอเสมอ ทั้งเรื่องของความป ล อ ด ภั ย  และเรื่องของสุขอนามัยด้วย หากนำห้องน้ำหรือบันไดไว้กลางบ้านอาจทำให้ได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอและอากาศไม่ถ่ายเทเท่าที่ควร

15 อ ย่ าสร้างซุ้มประตูให้ใหญ่กว่าตัวบ้าน เพราะจะเป็นการ ข่ ม  ตั ว บ้านให้เสียสง่า ตัวบ้านควรเป็นจุดเด่นกว่าซุ้มประตูทางเข้า

16 การสร้างห้องน้ำ จำนวนห้องน้ำไม่ควรมีมากเกินกว่าจำนวนสมาชิกในบ้าน

17 หน้าต่างและประตูไม่ควรมีมากเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้พลังงานดีๆไหลออกไปหมดแล้ว ยังดู แ ล ย า ก และเมื่อเกิดฝนตกหรือฝนสาดก็อาจสร้างความยุ่ งย า กได้

18 การสร้างบ้านควรสร้างบ้านที่มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนผู้อยู่อาศัย หากบ้านใหญ่เกินไปอาจทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเหินห่างกัน และยัง ย ากต่อการดูแลทำความสะอาดอีกด้วย

19 อ ย่ าสร้างห้องนอนไว้ใต้บันได ในส่วนของใต้บันไดนั้นเป็นจุดที่คนในบ้านเดินผ่ า นบ่อย ห้องนอนที่ดีควรเป็นบริเวณที่สงบเป็นส่วนตัว ในส่วนของพื้นที่ใต้บันไดควรใช้เป็นห้องเก็บของจะเหมาะสมกว่า

20 ไม่ทำการดัดแปลงกำแพง หรือทุบกำแพงให้กลายเป็นหน้าต่าง เพราะกำแพงเป็นการกั้นอาณาเขตของบ้าน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำให้กลายเป็นลักษณะที่ไม่ดี ควรกำหนดตำแหน่งหน้าต่างเอาไว้ให้ดีก่อนการสร้างบ้าน ไม่ควรดัดแปลงในภายหลังหากไม่จำเป็น

การสร้างบ้านและการจัดพื้นที่ในบ้านนั้นเป็นเรื่องของความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งก็มีหลักที่ต้องพิจารณาอยู่หลายข้อดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากต้องการสร้างบ้านที่อยู่ถาวรมั่นคงป ล อ ด ภั ยจึงควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องหลักการสร้างบ้านให้ดี

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …