Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ เดินวันละ 30นาที ประโยชน์มากมาย ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เดินวันละ 30นาที ประโยชน์มากมาย ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เดินวันละ 30นาที ประโยชน์มากมาย ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เดินวันละ 30นาที ประโยชน์มากมาย ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

การรั ก ษ าสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นการสร้างภู มิ คุ้ ม กั นให้กับตัวเองได้อย่ า งดี เพื่อที่โ ร ค ภั ย ไ ข้เ จ็ บต่างๆจะไม่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะอ า ยุเท่าไหร่ก็ตาม การมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจอย่ า  งสม่ำเสมอ เพราะเรามีเพียงร่างกายเดียวแถมยังค่อยๆสึกหรอลงเรื่อยๆตามวัยและอ า ยุที่เพิ่มขึ้น

การออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดและยังดีที่สุด ก็คือ การเดิน โดยมีการวิจัยออกมาว่าเพียงเดินต่อเนื่องแค่วันละ 30-40 นาที ก็สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้และยังมีผลดีกับร่างกายมากมาย ดังนี้

1 ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้ อ การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ การเดินจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงข า สะโ พ ก และหน้าท้อง ซึ่งการเดินออกกำลังกายให้ถูกต้องนั้นก็ต้องมีท่าเดินที่ถูกท่าด้วย

2 ลำไ ส้ ใ หญ่ การเดินช่วยลดโอกาสการเกิด ม  ะเ ร็ งลำ ไ ส้ ได้มากถึง 31% เพียงแค่การเดินวันละ 10-15 นาที ก็จะช่วยให้ระบบย่อยอ า ห า รของร่างกายทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ช่วยให้ขั บ ถ่ า ยเป็นปกติ

3 หุ่นดี การมีสัดส่วนที่สมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ เราสามารถเป็นเจ้าของรูปร่างที่ดีได้ตามต้องการเพียงหมั่นเดินให้บ่อยขึ้นในแต่ละวัน การเดินวันละ 1 ชั่ วโมงจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อขาและสะโ พ กแ ข็ ง แ ร ง และทำให้เอ็นร้อยหวายทำงานได้อ ย่ า งดี ช่วยให้ร่างกายของเราสมส่วน

4 ป้องกั นโ ร ค เ บ า ห ว าน  การเดินบ่อยๆสามารถลดความเ สี่ ย งในการเป็นโ ร ค เ บ า ห ว า นได้ และยังบรรเ ท าอ า การของคนที่ป่ ว ย เป็นเ บ า ห ว า นได้เพราะการเดินจะทำให้น้ำตาลใน เ ลื  o ด ลดลงได้ เพียงเดินวันละ 30 นาทีจะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลได้ต่อเนื่องถึง 24 ชั่ วโมง

5 บำรุงหั ว ใ จแ ละ ป อ ด การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ ป อ ดและหั ว ใ จ ทำงานได้ดีขึ้น การเดินธรรมดาจะช่วยเพิ่มอัตราการหายใจ และทำให้ออก ซิเจ นผ่ า นก ร ะ แ ส เ ลื  o ดได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเ สี ยที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีขึ้น

6 ป้องกันโ ร ค ก ร ะ ดู ก  พ รุ น โดยเฉพาะในผู้หญิง การเดินวันละ 1/2 ชั่ วโมงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโ ร ค ก ระ ดู ก พ รุ นได้ 30% เพราะการเดินจะทำให้กระ ดู กแข็งแรงขึ้น

7 รั ก  ษ า ต้ อ หิ น การเดินออกกำลังแค่เพียงสัปดาห์ละ 3 ครั้งจะสามารถลดความดันของด ว ง ต าได้อ ย่ า ง ดี

8 สุขภาพจิตดี เพราะการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายห ลั่ ง ส า ร แห่งความสุขหรือเอ็นโดรฟินออกมา ช่วยให้อารมณ์ดี ทำให้ผู้ ป่ ว ยที่เป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า มีอาการดีขึ้นได้ ลดความเค รี ย ด ความกังวลลงได้

9 ทำให้ความดันลดลง สำหรับคนที่เป็นโ ร ค หั ว ใ จ การเดินบ่อยๆจะทำให้หั ว ใ  จแข็งแรงขึ้นได้ ช่วยลดความดัน เ ลื o ดได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดความเ สี่ ย ง ของโ ร ค หั ว ใ จ โร ค ค ว า ม ดั น สู ง และโ ร ค ห ล อ ด เ ลื  o ด หั ว ใ จ

10 ป้อง กั น โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ควรเดินบ่อยๆเ พราะการเดินจะช่วยลดความเ สี่  ย งของการห ด ตั วของส ม อ ง ช่วย รั ก ษ า ความทรงจำได้นานหลายปี ทั้งนี้มีการพบว่ า ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน จะพบ ผู้ ป่ ว ยโ ร ค ส ม อ ง เสื่อมอยู่ 1 คน และสำหรับคนอายุ 80 ปีขึ้นไป ในทุกๆ 6 คน จะพบผู้ป่ ว ยโ ร ค ส ม อ งเ สื่ อ มอยู่ 1 คน ดังนั้นเราทุกคนจึงควรออกกำลังกายด้วยการเดินให้เป็นนิสัยและสม่ำเสมอ ช่วยชะ ล อ คว ามเสื่อมของร่างกายได้อ ย่ า ง ดีที่สุด

เพราะเรามีเพียงร่างกายเดียว การดูแลบำ รุ ง รั ก ษ าร่ างกายให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรใส่ใจ และทำตามให้ได้ เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปนานๆ ไม่มี โ ร ค ภั ยไ ข้ เ จ็ บมาเยือนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามที

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …