Home ข่าวทั่วไป ความหมายของโฉนดที่ดินแต่ละสี ไม่เหมือนกัน ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

ความหมายของโฉนดที่ดินแต่ละสี ไม่เหมือนกัน ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

ความหมายของโฉนดที่ดินแต่ละสี ไม่เหมือนกัน ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

ความหมายของโฉนดที่ดินแต่ละสี ไม่เหมือนกัน ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

โฉนดที่ดินนั้นมีอยู่หลายประเภท มีทั้งแบบที่ซื้อขายได้และไม่ได้ ทั้งโอน กร ร มสิทธิ์ได้หรือเป็นเพียงเ อ ก ส า ร ห นั ง สื อที่เอาไว้แสดงสิทธิในการทำมาหากิน ซึ่งไม่สามารถโอนก ร ร มสิทธิ์ได้ เราจึงควรศึกษาเรื่องของโฉนดที่ดินเอาไว้บ้าง เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีได้ ซึ่งอาจมาในรูปแบบของการแ ฝ งตั วมากับการโกงการซื้อขายที่ดิน

ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อขายที่ดินเราจึงควรเช็คให้ดี ตรวจสอบเอกส ารเหล่านี้ให้ถูกต้องและมีความเข้าใจถึงเอกส า รประเภทต่างๆว่าการที่ใครจะเอาที่ดินมาขายให้กับเรานั้น จะสามารถทำให้เราไ้ด้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นๆจริงหรือไม่ ที่ดินที่กล่าวถึงตรงกับโฉนดนั้นหรือไม่ ซึ่งในโฉนดแต่ละใบนั้นจะมีตราครุฑอยู่ที่ด้านบนและแบ่งออกเป็นหลายสีซึ่งมีควา มหม ายต่างกันดังนี้

ครุฑสีแดง หมายถึง โฉนดที่ดิน (น.ส.4)

หมายถึงเอกส ารแสดงกรมสิทธิ์ที่ชัดเจน สามารถซื้อขายและโอนได้อ ย่ า งถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งโฉนดที่ดินนี้มีครอบครองกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ๆอยู่ในตัวเมือง ในส่วนของด้านหลังสีแดงนั้นจะเป็นเอกส าร น.ส.4 โดยจะเขียนเอาไว้ว่า ห้ามโอนภายในระยะ 5-10 ปี ด้วย

ครุฑสีเขียว หมายถึง เอกส ารรับรองใช้ทำประโยชน์

เอกส ารนี้ไม่ใช่โฉนดที่ดิน เป็นเอกส ารประเภท น.ส.3 ก. โดยออกในท้องที่ๆมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และเป็นเอกส า รที่ได้รับคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ว่าเราสามารใช้พื้นที่นั้นๆทำประโยชน์ ไม่ใช่โฉนดที่ดิน โดยเอกส ารนี้จะมีการระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่ง มีคุณสมบัติคล้ายกับโฉนดคือ สามารถซื้อขายและนำเข้าจำนองกับธนาคารได้ และสามารถทำเรื่องยื่นเปลีย่นเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคตร

ครุฑสีดำ หมายถึง เอกส ารหนังสือรับรองการทำประโยชน์

เอกส ารนี้หมายถึงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข.เอกส ารนี้จะไม่มีระวาง รู ป ถ่ า ยทางอากาศ และไม่ใช่โฉนดที่ดิน โดยเอกส ารนี้จะมีไว้เพื่อเป็นห นั ง สื อรับรองแสดง สิ ท ธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอ ย่ างเป็นทางการ โดยจะไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่ชัดเจน หากจะซื้อขายได้จะต้องรอประกาศแจ้งจากทางราชการเป็นเวลา 30 วัน

เอกส ารแบบเจ้งการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1

เป็นเอกส ารที่เป็นใบแจ้งการครอบครองที่ดินที่เป็นหลักฐานแสดงว่า ผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ได้ถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ (ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 แบบนี้อีกแล้ว) เนื่องจากไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้จึงไม่ใช่หนังสือที่แสดงสิทธิ์ในที่ดิน แต่เป็นเพียงการแจ้งครอบครองที่ดินของประชาชนเท่านั้น ตามกฎหมายแล้ว หากมี ส.ค.1 นี้ จึงสามารถทำได้เพียงแสดงถึงเจตนาการสละ การครอบครองและไม่ยึดถือและพร้อมส่งมอบให้กับผู้รับโอนเท่านั้น โดยจะถือว่าเป็นการโอนโดยชอบธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้มี ส.ค. 1 จะมีสิทธิมาขอออกโฉนดหรือออกเปลี่ยนหนังสือรับรองกรทำประโยชน์ได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งขอออกโฉนดตามโครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้จัดการออกให้ตามท้องที่ ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน

กรณีที่ 2 เป็นการนำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือออกเป็นกนังสือรับรองการทำประโยชน์ เช่น น.ส.3 , น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข แล้วแต่กรณี หมายถึงหากเจ้าของต้องการจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือทำประโยชน์ ก็สามารถไปยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดิน ที่มีการออกโฉนดนั้นๆได้ ซึ่งจะออกได้ในพื้นที่ๆได้สร้างระวางแผนที่ไว้

ประโยชน์และการใช้โฉนดที่ดิน

1 โฉนดที่ดินที่มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ อ ย่ า งชัดเจนจะสามารถป้องกัน และร ะ งั บกรณีพิพ า ท การทะเลาะ โต้แย้งหรือการแย่งสิทธิในการครอบครองได้ หรือสามารถนำมาเป็นหลักฐานในกร ณีรุ ก ล้ำเขตแนวที่ดินกันได้

2 ช่วยทำให้ผู้ครอบครองมีความชอบธรรมทางกฎหมาย จากการที่มีหนังสือเอกส ารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงก ร รมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐาน มี กร รมสิทธิ์ที่มั่นคงและใช้พิสูจน์ทั้งต่อประชาชนและรัฐหรือกับเอกชน โดยเป็นการแสดงหลักฐานให้ได้ทราบถึงตำแหน่งที่แน่นอน รวมทั้งขอบเขตและจำนวนเนื้อที่แต่ละแปลง อ ย่ า งถูกต้อง สามารถนำมาใช้ป้องกันการบุ ก รุ ก หรือการขย ายเขตครอบครองจากผู้อื่นหรือจากรัฐ ซึ่งในกรณีที่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่สงวน ที่สาธารณประโยชน์และที่ดินในเขตป่าไม้ที่ทางราชการกันไว้

3 โฉนดที่ดินทำให้เกิดความรักในพื้นที่ของตนเอง จะทำให้มีแรงใจในการพัฒนาปรับปรุงที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นหลักฐานแสดงสินทรัพย์หรือเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันให้บุคคลเข้าทำงาน ใช้ประกันตัวผู้ต้องหา เป็นต้น

4 สามารถทำให้ปัจจัยในการผลิตทางเศรษฐกินมีความมั่นคงและสามารถลดต้นทุนในการใช้เพื่อทำการผ ลิ ตได้

เอกส ารที่เป็นโฉนดที่ดินเป็นเอกส ารสำคัญแม้จะมีชื่อของผู้ครอบครองเป็นของคนใดคนหนึ่งก็ตาม แต่หากพื้นที่นั้นๆถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้นำมาทำประโยชน์ นานเกิน 10 ปี หรือ ที่ดินที่มีเอกส ารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ไม่ได้มีการพัฒนาใดๆนานต่อเนื่อง 5 ปี ตามก ฎ ห ม า ยที่ดินจะตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย ทั้งนี้สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่มีบุคคลอื่นเข้าครอบครองเป็นเวลา 10 ปี ทางกฎหมายผู้ที่มาครอบครองจะสามารถได้รับสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆได้โดยศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้ ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆโดยการครอบครอง

และที่ที่ที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อย่ าง น.ส.3, น.ส.3ก. หรือ น.ส.3 ข จะใช้เวลาการครอบครองโดยบุคคลอื่นเพียง 1 ปีเท่านั้น สิทธ์ก็จะตกเป็นของผู้เข้ามาครอบครองแทนเจ้าของผู้ถือเอกส ารที่ปล่อยให้พื้นดินว่างเปล่าทันที ดังนั้นเอกส ารที่มีอยู่ให้เราจัดการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆเพื่อเป็นการ รั ก ษ าสิทธิ์ของเราและเก็บเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …