Home ข่าวทั่วไป ผลไม้ 5 ชนิดนี้ กินให้ได้ทุกวัน ประโยชน์เยอะ

ผลไม้ 5 ชนิดนี้ กินให้ได้ทุกวัน ประโยชน์เยอะ

ผลไม้ 5 ชนิดนี้ กินให้ได้ทุกวัน ประโยชน์เยอะ

ผลไม้ 5 ชนิดนี้ กินให้ได้ทุกวัน ประโยชน์เยอะ

การทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี ช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ทำให้ป่ ว ยบ่อย

หากใครที่ชอบป่วยบ่อยๆโดยเฉพาะอาการ ห วั ด ควรทานผลไม้ให้มากขึ้น

โดยในวันนี้เรามีผลไม้แนะนำ 5 อ ย่ า ง ที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ด้วยส ารอาหารและวิตามินต่างๆที่มีอยู่ในผลไม้

1 แตงโม

แตงโมเป็นผลไม้ที่ทานอร่อย หาทานง่าย เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะสามารถช่วยล ด อ าการขาดน้ำของร่างกายได้อย่ า งดี เป็นผลไม้ที่ช่วยฟ อก ล้ างและช่วยรั ก ษ าแ ผ ลในกร ะเ พ าะอาหา รได้ นอกจากนี้ยังช่วยล ดควา มดันเ ลื o ดสำหรับผู้ที่มีอาการความดันสูงอีกด้วย

2 มะละกอ

มะละกอเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการย่ อ ยอาหารได้ดี ช่วยทำให้โปรตีนแตกตั วและยังเป็นผลไ ม้ที่ทำให้ลำไ ส้สะอาดเป็นการดี ท็ อ กซ์ ลำไ ส้อีกแบบหนึ่ง หากทานมะละกอเป็นประจำจะช่วยลดอ า การของโ ร ค ซึ มเ  ศ ร้ าได้ด้วย เพราะมีเ อ็ น ไ ซ ม์ปาเปนมาช่วยย่อยเปปซินในกระเ พ า ะ อาหาร เหมือนกับมะม่วง

3 สับปะรด

เป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวาน หอมอร่อย และยังทำให้ร่างกายสามารถย่ อ ย อาหารได้ดีขึ้นจากเอนไซม์โปรเมลินที่สูง จะช่วยทำให้การทำงานของกรดไ ฮ  โ ด ร คล  อ ริกใ นกร ะเ พ าะอาหารทำ ง า นได้ดีขึ้น และช่วยทำให้ ข อ ง เ สี ยที่เป็นโ ป ร ตี นแตกตั ว เ ร็ วขึ้น สามารถช่วยรั ก ษ าอ า การอั ก เ ส บของก ร ะ เ พ าะอา ห า ร ช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และวิตามินซีที่สูงช่วยทำให้ไม่เป็นหวัด

4 องุ่น 

เป็นผลไม้ที่ช่วยให้ร่างกายของเราฟื้นฟูสภาพให้กลับมาแข็งแรง สดชื่นได้ ด้วยเกลือแร่ องุ่นสามารถช่วยฟ อก ล้างและขับ พิ ษในร่างกายได้ บำรุงเ ลื o ด และช่วยให้ระบบภ า ยในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและยัง ป้อง กั น ห วั ดได้อีกด้วย

5 แอปเปิ้ล

การทานแอปเปิ้ลบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายได้ดี ท๊ อ กซ์ตัวเอง โดยจะทำให้โ ป รตี นในลำไ ส้ ของเ รา เ น่ าบูดแ ละช่วยกวาดของเสียในร่างกายอ อกจากระบบ ช่วยให้ระบบ การย่ อ ยอ าหารทำงานได้อ ย่ า งเต็มที่ และมีวิตามินเกลือ แ ร่ น้ำตาลไ สูง มาก ช่วยลดน้ำหนักได้

หากเราสามารถทานผลไม้ได้ทุกวัน จะช่วยให้ร่างกายของเรามีสุ ข ภ า พ ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งถ้าเราทานผัก น้อย หรือไม่พอ การทานผลไม้ก็จะช่วยเพิ่มกา ก ใยอาหารแ ละเสริมวิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการ ถ้าไม่อ ย ากเ จ็ บป่ ว ย บ่ อยๆก็อ ย่ าลืมทานผลไม้กันให้บ่อยขึ้นนะ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …