Home ข่าวทั่วไป ข้อดีของการกินขิง ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน

ข้อดีของการกินขิง ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน

ข้อดีของการกินขิง ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน

ข้อดีของการกินขิง ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รักสุขภาพและอย ากจะมีร่างกายแข็งแรงไปตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนการทานขิงหรือน้ำขิง

เป็นประจำจะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การทานขิงนั้นให้ประโยชน์กับร่างกายของเราด้านไหนบ้าง ไปดูกัน

1 ข้อดีของขิง มีคุณสมบัติในการต้  า นโ  ร คม ะ เ ร็ งโดยมีคำยืนยันว่าสามารถ ต้ า น โ ร ค ร้ า ยได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลการวิจัยศึกษากล่าวว่า การทานขิงสกัด 2 กรัมทุกๆวัน จะทำให้ลดการอักเสบภายในลำไส้ใหญ่ได้

2 ขิง สามารถต้ า นการ อั ก เ ส บ โดยเฉพาะในข้อก ร ะ ดู กซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับในทุก เ พ ศ วั ย ทั้งนี้จากการวิจัยมีการกล่าวว่า

ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโ ร ค ก ร ะ ดู ก อั ก เ ส บ ในจำนวน 247 คน พบว่าในจำนวนของคนที่ทานขิงเป็นประจำ ปัญหาเรื่องโ ร ค ก ร ะ ดู ก ที่เป็นอยู่ลดลง

3 น้ำขิง หากใครที่ชอบดื่มน้ำขิงอยู่แล้ว จะทราบดีว่า การดื่มน้ำขิงจะช่วยให้ส ม อ งสดชื่น ช่วยให้ความจำดีโดยเฉพาะ

ผู้ที่อายุเริ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาเรื่องความจำ ขิงจะช่วยเรื่องความจำ และยังช่วยต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะจากข้อมูลการวิจัย

ในผู้หญิงวัยกลางคนจำนวน 60 คน ช่วยพัฒนาส ม อง และทำให้สุ ขภ าพทั่วไปดีขึ้น

4 ระบบย่ อ ยอาหาร เป็นระบบที่สำคัญกับร่างกาย และขิงก็ช่วยให้ระบบย่อ ยทำงานดีขึ้น เพราะส า รฟีนอลที่สามารถช่วยบร รเ ท าอาการอักเสบของทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้ นก าร ผลิ ตน้ำ ดี และน้ำลาย และยังช่วยให้การเดินท  า งของอาหารเหลวเคลื่อนที่ไปสู่ทา งเ ดิ น อาหารอื่นได้ดี

5 ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อ ย่ า งรวดเร็ว จากการศึกษาในต่  างปร ะเ ท ศ พ บว่า ผู้ที่มีปัญหา คอเลสเ ตอร อลเมื่อทานขิงเป็นประจำอย่ างน้อย 3 กรัมทุกวัน จะทำให้ระดับคอเล สเตอ รอ ลลดลงภายใน 45 วันและช่วยล ดความเ สี่ ย งโ ร  ค หั ว ใ จด้วย

6 แก้อาการป ว ด เมื่อยตัว เมื่อทานขิงประจำทุกวัน จะสามารถลดการ ป ว ดเ มื่ อ ย ก ล้ า ม เ นื้ อได้ถึง 25 % ลดปัญห าเมื่อ ย ก ล้ าม เ นื้ อได้อ ย่ า งเห็นผล และช่วยบรรเทาอาการปว ด ประจำเ ดื อ นในผู้หญิงด้วย

7 ขิงช่วยลดอาการค ลื่ น ไ ส้ ได้ อ ย่ า งดี ไม่ว่าจะเป็นขิงสดหรือเครื่องดื่มน้ำขิงที่สามารถหาทานได้ง่ายเหล่านี้ จะช่วยแก้ปัญหาค ลื่ น ไ ส้ โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ตั้งค รรภ์ และแ พ้ ท้  อง

8 ลดน้ำตาล ใน เ ลื o ดได้มากถึง 10 % เมื่อทานต่อเนื่องในระยะเวลา 3 เดือน โดยทานตั้งแต่ปริมาณ 2 กรัมทุกๆวัน จะลดความเ สี่ ย งต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดโร  คหัวใ จ

สรร พ คุ ณอันดีงามของขิงสดและเครื่องดื่มน้ำขิงนั้น มีมากมาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทั้งส  ม อ งระบบย่อย ระบบส ม อ ง กล้ามเนื้อ และยังลดการอั กเ สบได้อ ย่ างเห็นผลที่ชัดเจน ดังนั้นการทานขิงทุกวันจึงเป็นสิ่งที่ผู้รักสุขภาพไม่ควรพลาด

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …