Home ข่าวทั่วไป รู้หรือไม่ “สีตราครุฑ” ในโฉนดที่ดิน บอกความแตกต่างของโฉนด ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

รู้หรือไม่ “สีตราครุฑ” ในโฉนดที่ดิน บอกความแตกต่างของโฉนด ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

รู้หรือไม่ “สีตราครุฑ” ในโฉนดที่ดิน บอกความแตกต่างของโฉนด ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

รู้หรือไม่ “สีตราครุฑ” ในโฉนดที่ดิน บอกความแตกต่างของโฉนด ดูให้ดีก่อนซื้อขาย

เคยสังเกตกันไหม ว่าตราครุฑบนหัวโฉนดที่ดินมีสีที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละสีของตราครุฑนี้ จะเป็นตัวบ่งบอกโฉนดที่ดินแต่ละประเภท บางประเภททำการซื้อขายได้เลย แต่บางประเภทจะต้องมีระวางรูปถ่ายทางอากาศก่อน และโฉนดประเภทนี้จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันมาก หากเราไม่รู้ถึงความหมาย ก็อาจโดนโกงการซื้อขายที่ดินได้

เราควรศึกษาให้ดีว่า โฉนดที่ดินแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้าง มีการถือครองก ร ร ม สิทธิ์อย่ า งไร เพราะถ้าหากพลาดพลั้งซื้อขายกันไปแล้ว การจะฟ้องเอากลับคืนมานั้นย า กมาก เพราะตามกฏหมายถือว่าเป็นการซื้อขายกันอย่ า งถูกต้อง โดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย

ดังนั้นเราต้องรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่ดินของแต่ละโฉนด ที่เป็นเอก ส า ร แนบมาในการซื้อขาย ว่าทำอะไรได้บ้าง ขายได้เลย เช่า เข้าอยู่ได้หรือไม่ได้ ก่อนที่จะมีการซื้อ ขาย และโอน เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ให้พวกหัวใสโกงการซื้อขายที่ดินได้

โฉนดที่ดินทั้งหมด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้

1 ที่ดิน น.ส.4

บนหัวโฉนดที่ดินจะมี “ครุฑแดง” เป็นสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นหนังสือที่แสดงก ร ร ม สิทธิ์ที่ดิน ที่สามารถทำทุกอย่ า งได้ตามกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การจำนอง หรือการโอน เป็นหนังสือโฉนดที่ดินที่มีถือครองกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเขตที่เป็นที่ดินในเมือง

2 น.ส.3 หรือที่เรียกว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

– ประเภท น.ส.3ก. บนหัวโฉนดที่ดินจะมี “ครุฑเขียว” เป็นสัญลักษณ์ จะเป็นที่ดินที่มีการรางวัดแล้ว มีภาพถ่ายทางอากาศ เป็นที่ดินที่สามารถนำไปจำนองกับธนาคารได้ และสามารถนำไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินครุฑแดงในอนาคต

แต่หากปล่อยที่ดินทิ้งไว้โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย ก็ถูกยึดสิทธิ์การครอบครองได้อย่ า งรวดเร็ว

– ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3ข. บนหัวโฉนดที่ดินจะมี “ครุฑดำ” เป็นสัญลักษณ์ ให้เข้าใจไว้เลยว่านี่เป็นเพียง “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” ชื่อก็บ่งบอกไว้อยู่แล้วว่า ต้องมีการทำประโยชน์บนที่ดิน หากปล่อยที่ดินให้ปล่อยร้างไว้ ทางราชการสามารถยึดสิทธิ์การครอบครองได้ หรืออาจจะถูกรุกล้ำด้วยบุคคลอื่นได้ง่ายมากเช่นกัน ซึ่งเอก ส า ร ประเภทนี้ จะถูกออกโดยนายอำเภอตามท้องที่

ที่ดินประเภทนี้ จะเป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเพียงเอก ส า ร รับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ไม่มีก ร ร ม สิทธิ์ ไม่ได้รับการรับรองอย่ า งเป็นทางการ หากจะทำการซื้อขายต้องทำการซื้อขายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอย่ า งละเอียดว่า อยู่ในพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ และต้องไม่มีคนคัดค้านการซื้อขายนี้

3 ส.ป.ก. หรือ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

บนหัวโฉนดที่ดินจะมี “ครุฑน้ำเงิน” เป็นสัญลักษณ์ ถือเป็นเอก ส า ร ยืนยันสิทธิครอบครองเพื่อทำเกษตรก ร ร ม ไม่ใช่การยืนยันก ร ร ม สิทธิ์ในที่ดิน ไม่สามารถทำการซื้อ ขาย หรือโอนได้ เพราะเป็นสัญญาเช่ามีอายุ 99 ปี

ถึงจะไม่สามารถทำการซื้อ ขาย หรือโอนได้ ก็ยังสามารถส่งต่อสู่ลูกหลานโดยไม่มีเงื่อนไข เพียงแค่ไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบที่ได้ตั้งไว้ในสัญญาเช่า หรือขาดคุณสมบัติตามที่ตั้งไว้ แต่หากว่ารัฐบาลต้องการที่ดินคืน ก็ต้องยอมแต่โดยดี เพราะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดใดได้เลย เอก ส า ร ประเภทนี้ เป็นเพียงเอก ส า ร เช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร จะไม่สามารถขอออกเป็นโฉนดที่ดินได้

4 น.ส.2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงสิทธิการครอบครองชั่ ว คราว จะไม่สามารถทำธุรก ร ร ม อะไรได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย หรือการโอน นอกจากว่าส่งต่อเป็นมรดกตกทอดให้กับทาย า ท แต่ทั้งนี้ไม่ว่าที่ดินจะตกอยู่ในมือของใคร ก็ต้องมีการทำประโยชน์ในที่ดินผืนนั้น เพราะหากภายใน 3 ปี ที่ดินไม่ได้เกิดประโยชน์ใดใด ทางราชการจะทำการยึดคืนโดยทันที

5 ภ.บ.ท.5 หรือ เอก ส า ร การเสียภาษีในที่ดิน

ภ.ท.บ.5 ตัวย่อมาจาก “ภาษีบำรุงท้องที่” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ภาษี ด อ ก หญ้า” ซึ่งเป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เอก ส า ร รับรองการเสียภาษี นั่นเอง เอก ส า ร ประเภทนี้ไม่ใช่เอก ส า ร สิทธิแต่อย่ า งใด จึงไม่สามารถที่จะทำการซื้อ ขาย โอนได้ นอกจากจะเป็นมรดกตกทอดให้แก่ทาย า ทเท่านั้น

หากมีกรณีที่ต้องขึ้นศาล ไม่สามารถที่จะนำไปอ้างได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินนั้น และสิทธิในการครอบครองจะหมดลงทันที ถ้าที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ามครอบครอง ยกตัวอย่ า งเช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

6 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ ซึ่งจะออกโดยนิคมสร้างตนเอง

7 ส.ท.ก.

เอก ส า ร ที่จะออกให้โดยกรมป่าไม้ เพื่อรับรองสิทธิในการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ แต่ห้ามทำการซื้อ ขาย โอน โดยเด็ดขาด นอกจากจะเป็นมรดกตกทอดให้แก่ทาย า ท แต่หากไม่มีการทำประโยชน์ นานติดต่อกัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนโดยทันที

สรุปคือ โฉนดที่สามารถซื้อขายโอนก ร ร ม สิทธิ์ได้ตามกฏหมาย คือ น.ส.4 ที่มีเครื่องหมาย “ครุฑแดง” เป็นสัญลักษณ์ หากเป็นโฉนดที่มีลักษณะนอกเหนือจากนี้ ให้ศึกษาและดูให้แน่ชัดก่อนว่า สิทธิ์ในการครอบครองเอก ส า ร ฉบับนั้นมีอะไรบ้าง เพราะมักมีการโกงที่ดินกันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ เพราะถือว่าเป็นการซื้อขายต่อกันโดยสมัครใจ เอก ส า ร บางอย่ า งนำขึ้นเป็นหลักฐานในศาลไม่ได้ด้วยซ้ำ

ดังนั้น เมื่อเรื่องของที่ดินเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากขนาดนี้ เราก็ควรจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้โดยละเอียดตามเนื้อหาไปด้วย จะได้ป้องกันพวกมิจฉาชีพ ที่มักจะมีกลโกงออกมาไม่ซ้ำ หากเรามีความเข้าใจมากพอ ก็จะเสียรู้ได้ย า ก เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินในที่ดินของเราเอาไว้ให้ป ล อ ด ภั ยนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา Poobpub

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …