Home ข่าวทั่วไป หมั่นใส่บาตรทุกๆเช้า วาสนาดี เสริมบารมี เงินทองยิ่งขึ้น

หมั่นใส่บาตรทุกๆเช้า วาสนาดี เสริมบารมี เงินทองยิ่งขึ้น

หมั่นใส่บาตรทุกๆเช้า วาสนาดี เสริมบารมี เงินทองยิ่งขึ้น

หมั่นใส่บาตรทุกๆเช้า วาสนาดี เสริมบารมี เงินทองยิ่งขึ้น

การใส่บาตรในช่วงเช้านั้น เป็นประเพณีที่ค นไ ท ยถูกปลูกฝังให้ปฎิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีความเชื่อว่าการทำบุญใส่บาตรนั้นจะเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง

และเผื่อแผ่ไปถึงเจ้ากร ร มนายเ  วร และเป็นการแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่าอาหารที่เราได้ทำบุญไปนั้น จะส่งถึงผู้ล่วงลับที่เราตั้งใจทำบุญไปให้

ความหมายในการตักข้าวใส่บาตรพระ

การตักข้าวใส่บาตรพระนั้น เราควรตักใส่ 3 ทัพพี โดย

ทัพพีที่ 1 ถวายแด่พระพุทธ

ทัพพีที่ 2 ถวายแด่พระธรรม

ทัพพีที่ 3 ถวายแด่พระสงค์

จากนั้นให้เราถอดรองเท้านั่งคุกเข่า ไหว้รับพร และกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเว ร และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การทำบุญนั้นเราควรเตรียมใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากการคิดร้ า ยต่อผู้อื่น และสิ่งที่นำมาทำบุญนั้นต้องเป็นสิ่งที่ได้มาอย่ างสุจริต การทำบุญจะสมบูรณ์ได้นั้น

นอกจากจะถวายสิ่งของที่เรานำมานั้นให้แก่พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฎิบัติสิ่งดีงามตามพระธรรมแล้ว การทำบุญนั้นต้องไม่เดือดร้อนเราด้วย ทำบุญจะมากจะน้อย ก็ได้บุญเท่ากัน

หลังใส่บาตรแล้ว ให้ท่องนะโม 3 จบ จากนั้นให้กล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำไปแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์นำบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาในทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

หลังจากนี้ให้ทำการแผ่เมตตาให้ตัวเอง โดยบทแผ่เมตตามีดังนี้

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุ ก ข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรั ก ษ าตนอยู่เป็นสุขด้วยเถิด

จากนั้นให้แผ่เมตตาให้เจ้า ก รร ม น า ย เว ร หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีบทแผ่เมตตาดังนี้

สัพเพ สัตตา โหนตุ นิททุ ก ข า อะเ ว ร า อัพย าปัชฌา อะนีฆาสุขี อัตตานังปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ จงมีความสุขกายสบายใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งหลายทั้งปวงเทอญ

ขอขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …