Home ข่าวทั่วไป ต้นไม้ 15 ชนิด ปลูกไว้ชีวิตราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา

ต้นไม้ 15 ชนิด ปลูกไว้ชีวิตราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา

ต้นไม้ 15 ชนิด ปลูกไว้ชีวิตราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา

ต้นไม้ 15 ชนิด ปลูกไว้ชีวิตราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา

ต้นไม้เป็นสิ่งที่คนรักบ้านหลายคนชื่นชอบ การจัดสวนในบ้าน เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ได้พักผ่อน ห ย่ อ น ใ จได้เป็น อ ย่ า ง ดี

นอกจากความร่มเงาที่ได้รับจากต้นไม้แล้ว การปลูกไม้มงคล ก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าบ้านของเราสงบร่มเย็น น่าอยู่อีกด้วย

1 ต้นแก้ว

เป็นต้นไม้ที่มี ด อ กหอม สีขาว มีกลิ่นหอมรัญจวน นิยมปลูกตามรั้วบ้าน หรือ อาจปลูกในกระถางเพื่อประดับด้านนอกอาคาร มีความหมายพิเศษเพราะคำว่า แก้ว นั้น

จะหมายถึงสิ่งของที่มีค่า เปรียบกับแก้วที่มีค่าราคาสูง โดยมีความเชื่อว่า หากปลูกต้นแก้ว หรือมีต้นแก้วในบ้าน

จะทำให้คนในครอบครัวมีความรักความเมตตาต่อกัน มีจิดใจบริสุทธิ์ เบิกบานใจแนะนำ ให้ปลูกลงดินหรือกระถางใน วันพุธ และควรปลูก ทิศตะวันออก

2 ต้นมะยม

ด้วยชื่อที่เป็นมงคล ความเชื่อโบรารณว่าไว้ว่า การปลูกต้นมะยมในบ้านจะทำให้คนรั ก คนชอบจากชื่อมะยม

ทำให้มีความเชื่อว่า จะทำให้เป็นที่รักไม่มีใครคิดร้ า ยหรือปอง ร้ า ยแม้แต่ศัตรูก็ไม่มี

และยังกล่าวว่า หากปลูกในบ้านจะสามารถป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยคำแนะนำ ควรปลูกทางทิศตะวันตก

3 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิม เป็นต้นไม้ที่มีคนเคารพบู ช ากันมาก เพราะความเชื่อที่ว่า ต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ของความเป็นสิริมงคล เป็นต้นไม้ศักดิ์สิ ทธิ์ มักใช้มาร่วมในการประกอบพิ ธีสำคัญต่างๆ เมื่อปลูกในบ้านเจ้าของบ้านจะเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีขึ้น

4 ต้นกระดังงา

มีความเชื่อกันว่า ต้นกระดังงา จะทำให้เจ้าของบ้านหรือคนในบ้าน มีชื่อเ สี ย งโ ด่  งดั ง ดังชื่อ กระดังงา เป็นต้นไม้ มง ค ล ช่วยเสริมเรื่องของ เงินทองลาภยศ มีหน้ามีตา มีคนรักนับถือ และยกย่องคำแนะนำ ควรลงดินปลูกในวันพุธ และ ควรปลูกทางทิศตะวันออก ของบ้าน

5 ต้นมะม่วง

เป็นต้นไม่ที่นิยมปลูกกันมากอยู่แล้ว เพราะให้ทั้งผลและให้ร่มเงา มีความเชื่อตั้งแต่สมัย พุ ท ธ ก า ล แล้วว่า

บ้านที่มีต้นมะม่วงอยู่ในตัวบ้านจะทำให้ เสริมในเรื่องของ ฐานะความเป็นอยู่ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาด

และยังช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีจากภายนอกได้ด้วยคำแนะนำ ควรปลูกทางทิศใต้ของตัวบ้าน

6 ต้นโกสน

โกสน พ้องเสียงกับคำว่า กุศล เป็นชื่อที่เป็นมงคลมาก เพราะเชื่อว่า เป็นการสร้างบุญ หมายถึงความดีงาม ความร่มเย็นเป็นสุข มีความดีเป็นเกราะ กั น ภั ย ต้นโกสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก จะเห็นบ่อยๆตามวัด หรือ ในเขตพ ร ะ ร า ช วั ง หากปลูกในบ้านก็จะช่วยเสริมเรื่องความสงบสุขผู้อยู่อาศัยในบ้านกลมเกลียวไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวคำแนะนำ ควรปลูกในวันอังคาร และปลูกทางทิศตะวันออกของบ้าน ซึ่งเมื่อได้รับแสงแดด ใบจะสะท้อนแสงเป็นสีที่สดใส สบายตา ดูสวยงาม

7 ต้นขนุน

เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลอีกต้นหนึ่ง ความหมายที่ดีคือ ได้รับการสนับสนุนและมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา สามารถป้ อ ง กั น ภั ย

จากคนไม่หวังดีและจากการใส่ ร้ า ยป้ายสี คำแนะนำ ควรปลูกในวันจันทร์ หรือ วันพฤหัส โดยหัวหน้าครอบครัวเป็นคนปลูก ทิศที่เหมาะสมคือทิศตะวันตกเฉียงใต้

8 ต้นมะขาม

มีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้คนเกรงขาม ยำเกรง และช่วยให้มีชัยชนะในการต่อสู้กันในศาล ทำให้ชนะคดีความ หรือ ช่วยไม่ให้เกิดเหตุท  ะเ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ งได้ และยังมีความเชื่อว่า ต้นมะขามสามารถป้องกันวิ ญ ญ า ณ ร้ า ยได้อีกด้วยคำแนะนำคือ ให้ปลูกต้นมะขามทางทิศตะวันตก

9 ต้นร า ช พ ฤ ก ษ์  หรือ ต้นคูน

ต้นคูนคือต้นไม้ประจำชาติ มี ด อ ก สีเหลืองสวยเป็นระ ย้ า สง่างาม มีความเชื่อว่า หากมีต้นคูนในบ้าน จะทำให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรือง โดยใบของต้นร า ช พ ฤ ษ์ นี้จะถูกนำไปใช้ในงานพิ ธี ส ะ เ ด า ะเ ค ร า ะ ห์ และคนโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คำแนะนำ ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

10 ต้นกล้วย

ต้นกล้วยเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับ ค น ไ ท ยตั้งแต่เกิด เพราะมีประโยชน์หลาย อ ย่ า  ง ทั้งใบ ผล ปลี และลำต้น การปลูกกล้วยยังมีความเชื่อกันว่า จะทำให้การงานกิจการทุกอ ย่ า งราบลื่น ผ่ า นสถานการณ์ต่างๆไปไ ด้ อ ย่ า งเรียบง่าย ไม่ติดขัด ดังคำว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก เลยทีเดียวคำแนะนำ ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน

11 ต้นไผ่

เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันอ ย่ า งแพร่หลายมาก เพราะสวยงามและมีประโยชน์ มีความเชื่อกันว่า กอไผ่ จะเสริมเรื่องของความปรอง ด อ ง รั ก ใ ค ร่กันของคนในครอบครัว นอกจากนี้ ยอดไผ่ที่ลู่ลม ยังแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการปลูกไผ่สี ก็จะช่วยเรื่องของเงินๆทองๆ เพราะชื่อไผ่สีสุก จะคล้องกับคำอวยพรที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ มั่งมีศรีสุข นั่นเอง ปลูกในบ้านก็จะเป็นสิ ริ ม ง ค ลให้กับผู้อาศัย เป็นต้นไม้ที่มีความหมายถึง ความเอื้ออาทร มีสติปัญญา ฉ ล า ดหลักแหลม และกตัญญูรู้คุณคำแนะนำ ควรปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ควรปลูกไว้ในทิศตะวันออก เพื่อให้ได้รับแสงในย า มเช้า

12 ต้นวาสนา

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หากปลูกในบ้านจะทำให้ผู้อาศัยมีความสุข ความสมหวัง เป็นต้นไม้ของโชคลาภ

และมีการกล่าวว่า หากด อ กวาสนาบ้านเมื่อไหร่ แสดงว่า เจ้าของบ้านกำลังจะมีโชคอีกด้วยคำแนะนำ

ให้ปลูกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และปลูกในวันอังคาร มีความเชื่อว่า วาสนา เป็นชื่อผู้หญิง หากให้ผู้หญิงเป็นคนลงมือปลูกก็จะเป็น ม ง ค ลยิ่งไปอีก

13 ต้นโป๊ยเซียน

เป็นต้นไม้แห่งโ ช ค ล า ภ ช่วยทำให้คนในครอบครัวมีความสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อ ย่ า งมีความสุข เป็นต้นไม้เ สี่ ย ง ท า ย โดยหากต้นโป๊ยเซียนออก ด อ กได้ 8 ด อ ก ก็แสดงว่าผู้อาศัยกำลังจะได้โชคลาภ หรือ ได้ยศได้เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งโป๊ยเซียนนี้เป็นตั ว แ ท น ของเทพเจ้าทั้ง 8 องค์ เมื่อปลูกในบ้านก็เหมือนได้รับความคุ้ม คร องจากเหล่าเ ท พ คำแนะนำ มักนิยมให้ผู้ใหญ่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ปลูก เพื่อความเ ป็ น ม ง ค ล ทิศที่ดีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ควรปลูกในวันพุธ ด อ กที่นิยมที่สุดคือ สีส้มหรือสีเหลือง จะเป็นมงคลมาก

14 ต้นบานไม่รู้โรย

เป็นต้นไม่ที่มีชื่อเป็ นม ง ค ล แสดงถึงความยั่งยืน ไม่ ย่ อ ท้ อ หากเป็นความรักก็เหมือนกับรักที่ไม่เคยโ ร ย ร า มั่นคงและผูกพันกันไปตลอด ช่วยเสริมเรื่องความรักของคนในบ้านให้เอื้อเฟื้อ และปรารถนาดีต่อกันเสมอไปคำแนะนำคือ ควรปลูกในวันพุธ

15 ต้นเข็ม

ต้นเข็มเป็นตัวแทนของความฉลาด การมีสติปัญญาเ ฉี ย บ แ ห ล ม การปลูกในบ้านจะช่วยในเรื่องของไหวพริบ และการเอาตัวรอดจากปัญหา หรือสถานการณ์ที่ไม่ดีได้คำแนะนำคือ ควรปลูกในวันพุธ และทิศที่เหมาะสมคือ ทิศตะวันออก ส่วนผู้ปลูกนั้นควรเป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือเป็น นั ก ศึ ก ษ า หรือผู้ที่กำลังเล่าเรียอยู่

เรื่องของต้นไม้ ไม้มงคล ที่มีความหมายดีงาม เหมาะกับการปลูกในบ้านที่นอกเหนือจะให้ร่มเงา สร้างความสวยงาม ร่มเย็นให้กับผู้คนที่ได้เห็นแล้ว ความหมายดีๆเหล่านี้ยังช่วยเสริมให้ผู้ปลูกหรือเจ้าของบ้านมีความรู้สึกสุขกายสุขใจอีกด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …