Home ข้อคิด ลักษณะผู้หญิงมีบุญ มีเกิน 6 ข้อถือว่าโชคดีแล้ว

ลักษณะผู้หญิงมีบุญ มีเกิน 6 ข้อถือว่าโชคดีแล้ว

ลักษณะผู้หญิงมีบุญ

ลักษณะผู้หญิงมีบุญ มีเกิน 6 ข้อถือว่าโชคดีแล้ว

เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า 9  ลักษณะผู้หญิงมีบุญ นั้นเป็นอ ย่ า งไร ซึ่งในวันนี้เราได้หาคำตอบมาให้เพื่อนๆ และใครหลายคนที่ยังไม่รู้ ได้ทราบข้ อ มู ลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีบุญกันแล้ว

1 รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผ ล แ ห่ งบุ ญนั้น ก็จะแป ร ส ภ าพให้เป็นความใจเย็น มีความยื ดห  ยุ่นตามกำลังของบุ ญฤ  ทธิ์ ไม่ใจร้อนใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

2 อดได้ ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่ง เป็นเลิศในด้านความคิดที่ไม่ไหวหวั่น เห็นความสำเร็จทุกชนิดซึ่งมาจากความอดทนอ ย่ า งมีความสุข

3 สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผ ลแห่ง บุ ญนั้นก็จะ แ ป รส ภ า พให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังขอ งบุ ญฤ ท ธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นส า ร ะ หรือในสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์เ ล วร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

4 รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุ ญ ฤ ทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อย ชี วิ ตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจมีอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

5 ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นคนรู้จักวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอ ย่ า งที่ขวางหน้า หรือยึดทุดอ ย่ างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่ไหวหวั่นต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุ ญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็แ ป ร ส ภ า พให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุ ญ ก ร ร มที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น คือ ” ผลแห่งก ร ร ม” อันเป็นสมบัติของเราเอง

8 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบตามกำลังของบุ ญ ฤ ท ธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตใจ ไม่คิดฟุ้งซ่านให้รำคาญใจ ไม่คิดอะไรให้เป็น ทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานใจ ไม่คิดเบิกความ ทุ ก ข์มาใช้ก่อน

9 ไม่คิด ชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นตั ว ค ว บ คุ ม บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความก ลั ว ความระอ า ย ต่อบ า ปต่อก ร ร ม ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหายหลายภพหลาย ช า ติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโ ล กต่อ สั ง ค มอ ย่ า งมากมายมหาศาล

เป็นอ ย่ า งไรกันบ้างคะ มีข้อที่ตรงกับตัวคุณบ้างหรือเปล่า ถ้ามีตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไปจะถือว่าคุณเป็นผู้หญิงมีบุญ ทั้งทางโ ล ก และทางธร ร ม ค่ะ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง เวลาหิ … …