Home ข่าวทั่วไป เวลาทำบุญใส่บาตร ให้กล่าวคำอธิษฐานนี้…จะให้ผลดีกับตัวเรามาก

เวลาทำบุญใส่บาตร ให้กล่าวคำอธิษฐานนี้…จะให้ผลดีกับตัวเรามาก

เวลาทำบุญใส่บาตร ให้กล่าวคำอธิษฐานนี้...จะให้ผลดีกับตัวเรามาก

เวลาทำบุญใส่บาตร ให้กล่าวคำอธิษฐานนี้…จะให้ผลดีกับตัวเรามาก

การเข้าวัดทำบุญนั้นเป็นกิจวัตรของชาวพุ ท ธ อ ย่ า งเรา ที่เมื่อถึงวันสำคัญทางศ า ส น า ก็จะมีการรวมตัวกันไปวัดเพื่อร่วมทำบุญกัน อย่ า งสม่ำเสมอ เวลาทำบุญแล้วเราก็มักจะอธิษฐานขอพรจากพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิ ริ ม ง ค ล กับตัวเราและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน งานเงิน หรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมทั้งเรื่องความรักด้วย

โดยมีคำอธิษฐานที่เมื่อกล่าวแล้วขอแล้วจะให้ผลดีกับตัวเราได้อ ย่ า งมาก ให้เรากล่าวคำขอพรนี้ทุกครั้งที่ได้ทำบุญเพื่อให้เราได้ประสบแต่สิ่งดีๆเสมอ

คำกล่าวคำอธิษฐานเมื่อทำบุญ

ขอบุญจาก ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน นี้ จงถึงแก่เจ้ากร ร ม นายเ ว รและผู้ปกปักรั ก ษ าดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพ ทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าฯได้เข้าถึงพ  ร ะนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ ในสิ่งที่ดี จงอ ย่ าได้เกิดขึ้นแก่ตัว ข้าฯ ขอให้เกิดในภพ ภูมิเขตประเ ท ศที่มีพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น าประดิษฐานอ ย่ าง มั่นคง และได้ศึกษา พระธรรมได้อ ย่ า งเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระ ย มรา ชจงเป็นสักขีพ ย  านในการบำเพ็ญบุญของข้าฯในครั้งนี้ ด้วยเทอญ

หากได้อ่ า นบทความนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอให้ส่ ง ต่ อเป็นธรรมทานต่อไป องค์สม เด็ จ พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธรรมเป็นทา นช น  ะการให้ทั้งปวง

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน การทำสีผมเป็นอ … …