Home เกร็ดสาระน่ารู้ 10 จุดอ่อนของคน ที่เกิดขึ้นทุกวัน เถียงไม่ออก

10 จุดอ่อนของคน ที่เกิดขึ้นทุกวัน เถียงไม่ออก

10 จุดอ่อนของคน ที่เกิดขึ้นทุกวัน เถียงไม่ออก

10 จุดอ่อนของคน ที่เกิดขึ้นทุกวัน เถียงไม่ออก

เชื่อว่าพวกเราคนไ ท ยทุกคนต่างก็รักและภูมิใจในป ระเ ท ศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นขนบธร ร มเนี ย ม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยว หรือนิสัยใจคอของคนไ ท ยที่ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากชอบความเป็นไ ท ยและตกหลุมรักประเ ท ศของเราทำให้ประเทศของเราเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ต่ าง ช าตินิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจกัน แต่หากจะกล่าวถึงเรื่องของความเจริญหรือการพัฒนาประเทศนั้น ประเทศไ ท ยของเรายังคงเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศซึ่งก็มีหลายสาเ ห ตุที่ทำให้ประเทศของเราไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกลอย่ างที่ควรจะเป็น

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและข่าวส ารข้อมูล ประเทศ ไ ท ยของเรายังคงไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งช า ว ญี่ ปุ่ นที่จับตามองประเทศของเราอยู่ท่ามกลางกระแ ส โลกาภิวัตน์และช่วงเปลี่ยนผ่ า นเจเนอเรชั่น โดย นายเซ็ทซิโอะ อิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมกา รค้  าต่างป ระเทศ ของ ญี่ ปุ่ นประจำประเทศ ไท ย ได้ ทำการวิเคราะห์และเผยว่า ในสาย ต าของนักล ง ทุน ญี่  ปุ่ นนั้น ประเทศไ ท ยไม่ใช่ประเทศที่น่าลงทุนเหมือนสมัยก่อนแล้ว ด้วยจุ ดอ่ อ นของคน 10 ข้อ ซึ่งสะท้อนถึงนิสัยที่เป็นจุดอ่อนของประเทศได้อย่ างชัดเจน

1 การศึกษา

แท้จริงแล้วคนไ ท ยและเ ด็ ก ไ ท ยมีศักยภาพที่สูงมาก แต่ด้วยระบบก าร ศึ ก ษ าของประเทศทำให้เ ด็ กส่วนมากไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถออกมา ทั้งในเรื่องของการแข่งขันกับเ ด็ กต่างช า ติ ก า ร ศึ กษ าไ ท ยไม่มุ่งสอนให้ได้คิด วิเคราะห์ หรือค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง แต่กลับสอนให้มุ่งทำตามกรอบที่วางไว้ ทำให้เ ด็ ก ไ ทย เป็นช า ติที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ขาดความกล้า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเ ทศยังคงล้า หลังอยู่มาก จะเห็นได้ว่าคนที่มีฐานะจะส่งลูกของตัวเองไปเรียนต่างประเทศมากกว่า

2 ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง

การทำงานของคนไ ท ยมักเป็นแบบทำให้ผ่ า นไป เหมือนผักชีโรยหน้า หรือการทำงานด้วยความเกรงใจผู้ใหญ่ ที่ต่างกับชาติอื่นๆอ ย่ า ง ญี่ ปุ่ นหรือทาง ยุ  โร ป ที่จะทำงานกันอ ย่ า งจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาใดๆก็จะมีความเคร่งครัดกันอ ย่ า งมากเพื่อเป็นการสร้างเครดิต ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น ต่างจากปร ะเ ท ศไ ท ยที่ความน่าเชื่อถือลดน้อยลงเรื่อยๆ

3 การเลี้ยงลูกของค น ไ ท ย

คนไ ท ยจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คอยปกป้องทุก อย่ า ง ไม่ปล่อยให้ลูกต้องเจอความลำบากหรือคิด แก้ไข ตัดสินใจด้วยตัวเอง รวมทั้งเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม พ่อแม่มักจะปกป้องลูกมากจนเ ด็ กไม่สามารถคิดหรือทำอะไรเองได้ ขาดความกระตือรือร้น และไม่ขวนขวายไม่มีความพย า ย า ม ขาดความอดทน

4 ไม่รู้จักหน้าที่ต่อสังคม

ค  ไ ท ยส่วนมากไม่เข้าใจและไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมากมักมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า ค น ไ ท ยควรตระหนักถึงหน้าที่ต่อสังคมส่วนรวมให้มากขึ้น จะช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน หากต่างคนต่างคิดถึงแต่ตัวเอง ทำให้ทุกอ ย่ า ง กลายเป็นธุรกิจ ทั้งธุรกิจราชการ ธุรกิจ ก า รศึ ก  ษา ที่ทำให้ปร ะ เ ท ศล้าหลัง

5 ความเจริญกระจุกแค่ในเมืองห ล วง

ในประเ ทศไ ท ยนั้นมีประชากรกว่า 60-70% ที่อาศัยอยู่ห่างจากเมืองหล ว ง ห่างไกลความเจริญทำให้มีคุ ณภ า พ ชี วิตที่ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะเรื่องของก า ร ศึ กษ า รวมทั้งการคมนาคม แม้แต่เรื่องของไฟฟ้าและน้ำประปาก็ยังคงไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้ามาจัดการ

6 ไม่มองอนาคต ขาดการวางแผน

ส่วนมากค น ไ ท ยจะทำงานกับแบบวันต่อวัน ไม่มีการวางแผนให้กับชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่เพียงแค่ทำงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ ขาดการทำงานที่เป็นระบบและขาดการจัดการชีวิตที่มีเป้าหมาย

7 กฎหมายไม่แข็งแรง

เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างอ่อนและไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งการทำงานของหน่วยงานหลายที่ก็ขาดความรับผิดชอบ ขาดความตังใจและมาตรฐาน การทำงานแบบ ลู บ ห น้ า ป ะ จ มู ก โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับคนที่มีอำนาจ ไม่สามารถจัดการตัดสินเอาผิดได้หรือดำเนินคดีได้อ ย่ า งคำที่หลายคนเคยได้ยินว่า คุ ก มีไว้ขังค นจ  น เพียงมีเงินหรืออำนาจแม้จะผิดก็ทำให้เป็นถูกได้

8 เ อ็ น จี โ  อที่คอยแต่ ค้ า น

สำหรับบางกลุ่มก็ยังคง รั ก ษ าผลประโยชน์ของตนเอง ทำให้หลายครั้งประเ ทศไ ท ยต้องเสียโอกาสดีๆไปเพราะการ คั ด ค้ า นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

9 ความอิจฉา

เป็นเรื่องที่เห็นกันเสมอในสังคมที่ ค นไ ท ยจะสอนให้ลูกหลานขยันเรียน เรียนให้เก่งเพื่อเป็นเจ้าคนนายคน ทำให้เกิดการกดหั  วกั นเองในสังคมเพื่อจะขึ้นเป็นที่หนึ่ง ความที่เมืองไ ท ยเป็นสังคมที่เชิดชูคนมีเงิน มีอำนาจอ ย่ า งไม่แคร์ว่าเงินที่ได้มานั้น เป็นเงินที่มาจากไหน ไม่สนใจภูมิหลัง ทำให้คนดีๆทำงานได้ ย า ก

10 ไม่พร้อมสำหรับเวทีโลก

ความน่าเชื่อถือบนเวทีการค้าระดับโ ล ก ไ ท ยยังคงไม่สามารถสร้างเครดิตให้กับตัวเองได้ ทั้งเรื่องความเท่ าเทีย มและอิ สระในการพูด ค น ไ ท ย ยังขาดทักษะในการสื่อส ารรวมทั้งภาพลักษณ์ยังคงดูล้ าหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับ 10 ข้อที่กล่าวมานี้ หากมองดูอ ย่ า ง ไ ม่อคติก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงและเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเ ท ศไ ท ย ของเรา หากเรารู้และมองเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถจัดการกับสิ่งที่เราสามารถลงมือทำได้ และจะดียิ่งขึ้นหากทุกคนให้ความร่วมมือและช่วย กั น ประเทศข  องเราก็จะสามารถพัฒนาอย่ างก้าวกระโดดได้ทันทีอ ย่ า ง ง่า  ยดาย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In เกร็ดสาระน่ารู้

Check Also

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน การทำสีผมเป็นอ … …