Home ข่าวทั่วไป โบราณว่าไว้ ใส่บาตรตอนเช้า ทำให้ถูก ช่วยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

โบราณว่าไว้ ใส่บาตรตอนเช้า ทำให้ถูก ช่วยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

โบราณว่าไว้ ใส่บาตรตอนเช้า ทำให้ถูก ช่วยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

โบราณว่าไว้ ใส่บาตรตอนเช้า ทำให้ถูก ช่วยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

การทำบุญตักบาตร ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจ หลายคนมีกิจวัตรประจำวันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใส่บาตรตอนเช้า เมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลดีกับเรา เป็นสิ ริ ม ง ค ลช่วยให้เรามีพ ลั งใ จในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความสุขใจ เพราะผลที่เกิดจากความเม ต ต าที่เราได้ทำบุญ วันนี้เราเอาเรื่องของการใส่บาตรมาฝากกันเพื่อชีวิตที่เป็นสิริ ม งค ล

ก่อนใส่บาตรให้เราตั้งจิตอธิฐาน ขอให้การใส่บาตรในวันนี้ขอให้ผลบุญที่ได้ทำส่งผลให้ตัวเรามีสติปัญญาดี ไม่อับจนปัญญา มีตาเห็นธรรมสามารถเอาชนะมารผจญได้เสมอไป

แล้วจึงจุดธูป 3 ด อ ก เพื่อขอขมาก ร ร ม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

ข้าฯขอขมา กร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รูห มู่ม า ร ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิ กร ร มให้ขาดจากกัน”

แล้วให้เตรียมของที่เราจะใส่บาตร ยกขึ้นจดศีรษะ พร้อมกล่าว

คาถาพระสีวลีฉันข้าว

นะโม 3 จบ

นะโม พุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา

ปะ สันตะ จิตตา ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ

สัพ เพชะนา พะหูชะนา

สัพ เพทิสา สะมาคะ ตา

กา ละโภชนะ วิกาลโภชนา

อา คัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าฯขอใส่บาตรถวาย พ ร ะ พุ ทธ พ  ระ ธรรม พ ระ ส งฆ์ และผู้ปฏิบัติดีทั้งหลาย ขอให้ผู้มีฤทธิ์ ใน ดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าฯเป็นผู้ทำ  นุ บำรุงศ า ส น า

ขอให้ข้าฯ จงสว่างไสว ปรากฏในแ ด นพุ ท ธ ศ า ส น า ขอให้ไม่มีความจน ความทุ ก ข์ จงอ ย่ าเกิดแก่ ข้าฯ อีกเลย

หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้ว ให้เรากล่าวคำนี้ต่อ

ตั้งนะโม 3 จบ

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พ ร ะ สั มมาสัม พุ ท ธเจ้า 5 พ ร ะ องค์ ขอให้ทุก พระอ งค์นำส่งบุญ ให้ข้าพเจ้ามี เดชปัญญาโภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น

เกิดสภาวธร ร ม ตามบุญวาส น าที่ได้ทำมา จากทุกภพ ทุกชาติ โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้เจ้าก ร ร ม นา ยเ ว ร ทุกภพทุกชาติ ศั ต  รูห มู่ ม า รทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ

ตอนนี้ หากเรามีอุปกรณ์ที่สามารถกรวดน้ำได้ให้ทำการกรวดน้ำต่อเลย โดยกล่าวคำต่อไปนี้

ด้วยบุญกุศลที่ ข้าฯ (ชื่อตัวเอง) ได้ทำโดยสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยผลกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าฯขออุทิศส่วนบุญทั้งหลายไปยังพ่อแ ม่บรรพ บุรุษ

ที่ล่ ว งลั บไปแล้ว และ มเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รั ก ษ าบ้านเมืองทุกฝ่ า ย ทุกแห่งทุกที่ อันรั ก ษ า สถานที่นี้ เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบนอากาศอันมีความหมาย

มีอากาศาเทวดา พร ะย าอินทร์ พ ร ะพร หม พระย า ยมราช ครูอาจารย์ ผี ฟ้ อน ผีฟ้ า นาง สิง ขรเ ทวี เทวดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้าก ร ร ม นายเ ว รของข้าฯ

ที่มีมาในอดีตชาติซึ่งเ กิ ดมาชาตินี้ เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดี เป็นเ ป ร ตวิสั ย สั ม ภเ ว สีที่ไหน หรือเป็นโ ร คา พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าฯก็ดี ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าฯ

ในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขสบายด้วยกันทุกฝ่าย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาลายหมายเอาชื่อ ของข้าพเจ้า ใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำ

อ ย่ าได้ผิดพลาดหรือสูญหาย ขอให้บุญกุศลของข้าฯที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มเงา ติดตามข้าพเจ้าไปในทุกชาติภพ นับแต่นี้ไปจนถึงพ ร ะนิพพานเป็น ที่สุดด้วยเทอญ

ด้วยคำอธิฐานของข้าฯในครั้งนี้ ข้าฯขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง หลายคนยังทำผิดอยู่

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง … …