Home ข่าวทั่วไป น้ำแช่เห็ดหอม แช่แล้วให้เททิ้ง ไม่ควรนำมาใช้ต่อ

น้ำแช่เห็ดหอม แช่แล้วให้เททิ้ง ไม่ควรนำมาใช้ต่อ

น้ำแช่เห็ดหอม แช่แล้วให้เททิ้ง ไม่ควรนำมาใช้ต่อ

น้ำแช่เห็ดหอม แช่แล้วให้เททิ้ง ไม่ควรนำมาใช้ต่อ

สำหรับพ่อครัวและแม่ครัวที่ชอบ ทำ อ า ห า ร ทานเองกันภายในบ้าน

ในการนำเห็ดหอมแห้งมาป รุ ง อ า ห า รนั้น เราจะต้องนำเห็ดหอมมาแช่น้ำ

เพื่อใ้ห้นิ่มเสียก่อนจึงจะสามารถนำมาป ร ะ ก อ บ อ า ห า รได้

เชื่อว่า หลายคนอาจเก็บน้ำที่แช่เห็ดหอมเอาไว้ เพื่อนำมาใส่ในอ า ห าร

เพราะกลิ่นและรสชาติของน้ำแช่จะมีกลิ่นที่หอม

แต่รู้ไหมว่า น้ำที่แช่เห็นหอมแห้งนั้น อันต ร า ยมาก ควรเททิ้งไม่ควรนำกลับมาใช้ทำ อ า หา รอีกเด็ดขาด

อั น ต ร า ย ของเห็ดหอมแห้ง

เพราะเห็ดหอมแห้งที่เราเห็นกันตามท้องตลาด จะมีการแ ป ร รู ป และ ผ่ า นกระ บว นการต่างๆมากมาย และบางทีก่อนที่จะนำเห็ดมาตากให้แห้งนั้น

จะมีการชุ บส า รต่างๆก่อน เช่น กำมะถัน หรือ กรดเกลือ และบางทีอาจใช้ส า รเคมีผสมมากับเห็ดหอมด้วย ส า รที่เราพบบ่อยๆในเห็ดหอมแห้ง คือ

คาร์บอนไดซัลไฟด์ ซึ่งเป็นส า รที่โรงงานพลา สติ กใช้ในโรงง านการผ ลิ ต ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่า เห็ดหอมที่มีส า รเหล่านี้จะไม่มีแ ม ล ง วั น ม าตอม

ส า ร ค า ร์ บ อ น ไ ด ซั ล ไ ฟ ด์

เป็นส า ร เ ค มีที่จะทำให้เกิดความระคายเคืองเมื่อ สัม ผัส และรบกวนการทำงานของระบบประ ส า ทด้วย ทำให้เกิดอาก ารเวี ยน หัว และหากได้รับส า ร ดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายมีอาการ เ จ็ บ หน้ า อ ก ป ว ด กล้ า มเ นื้ อ และร้ า ยแรงที่สุดอาจถึงขั้ น เ สี ย ชี วิ ตไ ด้เลยทีเดียว

ดังนั้นครั้งต่อไปที่เราจะนำเห็ดหอมแห้งมา ป รุ ง  อาห าร ขอให้ทำการล้างเห็ดให้สะอาด แช่น้ำทิ้งเอาไว้และอ ย่ าเอาน้ำที่แช่เห็ดหอมแห้งกลับมาใช้อีกอ ย่ า ง เด็ดขาด เพราะอาจมีส า รปนเปื้อนติดมาด้วย เพื่อความป ล อ ด ภั ยกับตัวเราและทุกคนในครอบครัว

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เก็บไว้ทำตาม 3 สูตรพอกใบหน้า เนียนขาว ดูอ่อนลงไปเป็น10ปี

เก็บไว้ทำตาม 3 สูตรพอกใบหน้า เนียนขาว ดูอ่อนลงไปเป็น10ป … …