Home ข่าวทั่วไป หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

เวลาหิวมากๆนี่มันท ร ม า นมากเลยนะคะ พอเห็นอะไรพอกินให้อิ่มได้ก็รีบหยิบเอาเข้าปาก โดยไม่ทันคิดถึงภั ย อั นต ร า ยใดๆ อาหารทุกอย่ างมีประโยชน์ค่ะ แต่ก็มีอาหารหลายชนิดที่คุณไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างเอาเสียเลย เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง

1 มะเขือเทศ

ในมะเขือเทศนั้น มีส า รชนิดหนึ่ง ที่จะไปทำป ฏิกิ ริ ย ากับเกลือในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ ต่ อกร ะเ พ าะอาหารของเราให้เกิดการ อุด ตั นได้ แล้วสิ่งเหล่านี้นี่แหละ จะทำให้คุณรู้สักอึดอัดไม่สบายท้อง ท้องอืด อ ง เฟ้ อไปได้

2 ส้ม

เมื่อรับประทานส้มในข ณ ะที่ ท้อง ว่า งนั้น กรดในส้มจะส่งผลให้กรดเกลือในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้มีอ า ก า ร ร ะ ค า ยเคืองกระเพาะอาหารและท้ อ งอื ดท้องเฟ้ อได้ในที่สุด

3 มันเทศ

จะส่งผลให้เกิดอาการท้อง อืด ท้องเฟ้อและส ะ อึ กได้ เนื่องจากมันเทศนั้นจะส่ ง ผล ให้กรดเกลือในกระเพาะอาหารของเรามีมากขึ้น ทำให้เกิดอ า ก า รระคายเคืองกระเพาะ และไม่สบายท้องอีกด้วย

4 เครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

หากคุณดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ  ล์ในขณะท้องว่าง จะส่งผลให้เกิดการก ร ะ ตุ้ น กร  ะเ  พ า ะให้อั กเ ส บ และร่างกายของเรานั้นก็จะเกิดอาก า ร ภ าว ะของน้ำตาลในโ ล หิ ต ต่ำลง ซึ่งไม่มีผลดีอ ย่ า งไรกับร่างกายเลย เพราะเมื่อน้ำตาลในโ ล หิ ต ต่ำลงก็จะส่วผลให้คุณรู้สึกเวียบ ศี ร ษ ะ เหงื่อออก หมดเรี่ยวแรง ใจสั่น เข้ามาร่วมด้วยอีก

5 ช าร้อน

ช าร้อนเวลาดื่มแล้วทำใ ห้ผ่อนคลาย และสบายท้อง แต่ไม่ใช่ในตอนท้องว่างแน่นอน เพราะช าร้อนนั้นจะไปทำให้กรดเกลือในกระเ พ า ะ จ า งลง อาจจะทำให้คุณมีอา การใจสั่ง เวียนศ รีษะ มือเท้าไม่มีแรง เกิดอาการวู บ และที่สำคัญทำให้หิวหนักยิ่งกว่าเดิมอีก

6 สับปะรด

ผลไม้รสอร่อยหวานอมเปรี้ยวที่เรามักใช้เป็นเมนูล้างปาก ก็ด้วยเพราะในสับปะรดมีเอ็นไซน์ช่วยย่อยอ าห า ร นั่นเอง แต่หากคุณรับประทานในตอนที่ท้องว่าง  เ อ น ไ ซ น์ที่ว่านั้นก็จะกัดกินกระเพาะของเราแทน เป็นผลทำให้เกิดโ ร ค ก ร ะเ พ า ะอ ย่ างรุ น แรง ได้

7 วิตามิน

ส่วนมาวิตามิน จะแนะนำให้รับประทานไปพร้อมกับอาหาร เนื่องจากกระเ พา ะ อาหารจะได้ดู ดซั บวิ ตา มินไปพร้อมอาหารได้ แต่ถ้ารับประทานวิตามินตอนท้องว่าง ร่างกายของเราจะไม่เกิดการดู ด ซั บ ส ารอาหารจากวิตามินใดๆได้ ทำให้คุณสู ญเสียวิตามินที่ควรจะได้รับไปเปล่าๆมากกว่า

8 กระเทียม

กระเทียมไ ท ยกระเทียม จี น หากรับประทานไปตอนท้องว่างเป็นอันได้เรื่องค่ะ เพราะส ารตัวหนึ่งในกระเทียม จะส่งผลทำให้เราระคาย เคืองกระเพราะอาหารและนำไปสู่อั ต ร าเ สี่ ย ง เป็นโ  ร ค ก ร ะ เ พ า ะได้

9 เครื่องดื่มเย็น

บางทีเราหิวก็คิดอย ากจะทานน้ำเย็นซักแก้วก็ยังดี แต่คุณทราบหรือไม่ว่าน้ำเย็นนั้นก็ทำให้เกิดการระคายเคืองกับกระเพาะอาหารได้เช่นกัน เสี่ ย งเป็นโ ร ค กร ะเ พ า ะได้

10 น้ำตาลหรืออาหารที่มีความหวาน

หลายคนที่ใช้ขนมปัง เค้ก อาหารหวานกะว่าจะรองท้องได้ แท้จริงแล้วหากคุณรับประทานโปรตีนผสมกับน้ำตาลเข้าไปจะทำให้ร่างกายดู ด ซั บโปรตีนทุกชนิดเข้าร่างกายเรา และทำให้ร่างกายลดสรรถภาพในการทำงานของระบบไหลเ วีย น  โ ล หิ ตได้อีกด้วย

11 กล้วย

เมื่อเรารับประทานกล้วยระหว่างท้องว่างนั้น จะส่งผลต่อร่างกายและกระเ พ า ะอาหารโดยตรง ทำให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง อึ ด อั ด ไม่สบายท้อง เพราะกล้วยเป็นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงซึ่งทำให้ความดันของโ ล หิ ตในร่างกายนั้นสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผ ล เ สี ยต่อสัดส่วนแคลเซียมในร่างกาย และอาจถึงขั้ นยั บ ยั้ งของหลอด โ ล หิ ตหั วใ จอีกด้วย

12 ลูกพลับ

หากเราเกิดหิวและเลือกที่จะรับประทานลูกพลับตอนท้องว่างนั้น อาจทำให้เราเป็นแ ผ ลในก ร ะ เ พ า ะอ าห ารทีเดียวเชียว เนื่องจากลูกพลับจะไปกระ ตุ้ นใ ห้ห ลั่งกรดเกลือ บางรายมีอาการแน่นห น้ า อ ก บางรายถึงกับอาเจียน และอ ย่ า งที่บอกก็คือทำให้เกิดแ ผ ลใน กระ เพ าะอาหารง่ายขึ้น คำเตือน ไม่ควรรับประทานลูกพลับเกินวันละ 2 ลูก

และนี่คืออาหาร 12 ประเภทที่ไม่ควรรับประทานในช่วงท้องว่างเลยไม่ว่าคุณจะหิวแค่ไหน เพราะหาก คุณรับประทานตอนท้องว่างบ่อยๆ อาจ ส่ง ผ ล ถึง ชี วิ ตกันได้ทีเดียวเชียวค่ะ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …