Home ข่าวทั่วไป สิ่งที่จะต้องรู้ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน

สิ่งที่จะต้องรู้ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน

สิ่งที่จะต้องรู้ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน

สิ่งที่จะต้องรู้ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน

เรื่องของที่ดินนั้นเราจะปล่อยไปแบบเลยตามเลยไม่ได้ โดยเฉพาะบนพื้นที่ดิน ที่มันจะเป็นของเรา บางครั้งก็ควรจะเสียเวลาทำให้มัน ถู ก ต้ อ ง หน่อย ทำการรังวัดให้เรียบร้อยเพื่อการทราบขอบเขต แต่ว่าในการรังวัดที่ดิน รวม แยก สอบเขต ต่างก็มีขั้นตอน มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนั้นจะต้องมีความรู้รอบด้านพอสมควรและสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจและรู้เลยก็มีตามดังนี้เลย

1 เวลาจะรังวัดที่ดินผืนไหน ให้มีหลักฐานไปประกอบการยื่นคำขอด้วย

2 เขตที่พื้นที่ดินอยู่นั้นตั้งอยู่ตรงไหน ห มู่ ตำบล อำเภอ จังหวัดข้อมูลเหล่านี้จะต้องชัดเจน

3 ที่ดินข้างเคียงนั้นเป็นใครบ้าง ที่ดินติดกับที่สาธารณะประโยชน์หรือเปล่า

4 สภาพพื้นที่ดินเป็นอะไร เช่น เป็นนา เป็นสวน  เป็นไร่ เป็นที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

เวลาจะไปยื่นนั้นให้ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือว่าในเขตอำเภอใกล้เคียง ที่อยู่ในเขตที่ดินนนั้นตั้งอยู่ด้วย ก็เอาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เลย เว้นแต่ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอก็ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ก็อย่ าลืมเตรียมเอกส ารให้ครบด้วย

สำหรับหลักฐานการประกอบการรังวัด แบ่งแยกหรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวมไปถึงบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) สำหรับโฉนดที่ดินที่จะขอรวมนั้นจะต้องมีลักษณะตามนี้เลย

1 จะต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรร มสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่โฉนดแผนที่กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

2 ในโฉนดนั้นจะต้องมีผู้ถือกรร มสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันในทุกฉบับแล้วก็ยังจะต้องมีชีวิตอยู่กันครบทุกคนด้วย

3 ผืนดินนั้นจะต้องติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม และสอบเขตที่ดิน

1 ให้เข้าไปรับบัตรคิวที่ประชาสัมพันธ์ จากนั้นทำการรับคำขอสอบสวน จัดการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ แล้วก็ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ ทำการนัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่วงรังวัด กำหนดเงินที่จะมัดจำการรังวัดด้วย

2 จากนั้นก็ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงและพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง ต่อด้วยการรับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด แล้วรับหลักเขตที่ดิน ต่อไปช่างรังวัดก็จะออกไปทำการรังวัดตามวันเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ แล้วคำนวณเนื้อที่และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

3 ต่อด้วยส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอ มาจดทะเบียน แล้วสอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก แล้วตรวจอายัด จัดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าโฉนด แล้วแก้รายการทะเบียนและจดทะเบียนแบ่งแยก ทำการสร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก แล้วก็เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตราแจกโฉนดที่แบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ให้เจ้าของที่ดินนั้นเอาหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกส ารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ โดยให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อกำหนดวันที่จะทำการรังวัด ทำการกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด และกำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่ด้วยว่าจะให้ไปทำการรังวัดที่ไหน แล้วก็รับเจ้าหน้าที่ไปรังวัดและปักหลักจนเสร็จ แล้วก็ทำการลงนามในเอกสา รต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้วก็รอรับหนังสือและอื่น ๆ ต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์และโฉนดที่ดิน

1 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองประโยชน์ สำหรับที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ ก็จะคิดแปลงละ 30 บาท ส่วนที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิดไร่ละเศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บาท

2 ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าหากเรียกมาเป็นรายแปลงก็อยู่ที่แปลงละ 30 บาท หากเรียกไปเป็นรายวันก็จะอยู่ที่ 30 บาท/วัน ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบสอนแปลงละ 30 บาทและจับระยะแปลงละ 10 บาท

3 ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน สำหรับเนื้อที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละเศษของไร่ให้คิดเป็น 1 ไร่ 2 บาท

4 ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หากเรียกเป็นรายแปลงจะคิดแปลงละ 40 บาท ถ้าเรียกเป็นรายวัน จะตกวันละ 40 บาท ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแสแปลงละ 30 บาท ค่าในการจับระยะแปลงละ 10 บาท

5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท ค่ามอบอำนาจเรื่องละ 20 บาท ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท ค่าพย านให้แก่พย านคนละ 10 บาท ค่าหลักเขต 15 บาท/หลัก

6 ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไ ทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ค่าเบี้ยเลี้ยงก็ต้องมีเหมือนกันเป็นเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่และค่าจ้างคนงานที่ทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาไท ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดคนหนึ่งวันละ 50 บาท

ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอย่ างอื่นอีกในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไท ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้องชำระตามกฎหมาย

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามด้านล่างนี้

1 ค่าธรรมเนียมรังวัด เกี่ยวกับโฉนดที่ดินแปลง/วัน/ละ 40 บาท เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2 ค่าหลักเขตที่ดิน 15 บาท/หลัก ตามที่ใช้งานจริงเลย

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่ายตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร 23 กรกฎาคม 2542

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1 สำหรับเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บาท

2 เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บาท

3 เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท

4 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บาท

5 เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บาท

6 เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บาท

7 เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกไม่เกิน 1,450 บาท

2 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,750 บาท

3 เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 4,050 บาท

4 เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,350 บาท

5 เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,650 บาท

ในการทำการรังวัดนั้นจะใช้ได้สำหรับพื้นที่โล่งเตียน แต่หากเป็นพื้นที่ชุมชน ที่นา ไร่ สวน ที่มีแนวแบบคดโค้งและมีปัญหา มีอุปสรรคในการรังวัด ซึ่งจะต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่ เช่นหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มจำนวนวันทำการรังวัดอีก 1 วัน สำหรับกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดินหากมีการตั้งคณะก รรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วัน สำหรับการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขต ให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลง/ 1 วัน

ในการจะทำการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตนั้นอย่ าลืมศึกษาข้อมูลให้ดี เตรียมหลักฐานทุกอย่ างให้พร้อมเสร็จสับเลย จะได้ไม่ทำให้เสียเวลา หากเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์อย่ าลืมแช ร์เก็บไว้อ่านหรือแ ชร์แบ่งปันให้กับหลายคนได้เข้ามาอ่านกันด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-J
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

7 ลักษณะบ้าน ไม่ถูกหลัก เก็บเงินไม่อยู่ ทำอะไรก็ติดขัด

7 ลักษณะบ้าน ไม่ถูกหลัก เก็บเงินไม่อยู่ ทำอะไรก็ติดขัด … …