Home ข้อคิด 9นิสัยผู้หญิงมีบุญมาก วาสนาดีมีเงินใช้

9นิสัยผู้หญิงมีบุญมาก วาสนาดีมีเงินใช้

9นิสัยผู้หญิงมีบุญมาก วาสนาดีมีเงินใช้

9นิสัยผู้หญิงมีบุญมาก วาสนาดีมีเงินใช้

คุณผู้หญิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองก็ได้ว่าตัวเองมีลักษณะของผู้าหญิงมีบุญ หรือผู้ชายบางคนอาจยังไม่ทราบว่าคู้ครองของตนเป็นเนื้อนาบุญแท้ๆ เรามาดูกันค่ะ 9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญมีอะไรบ้าง

1 ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแ ห่ งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตขึ้นตรงต่ออำนาจบุญ กร ร มที่ทำไว้

บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียไป ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างมันคือ ผลแห่งกร มอันเป็นสมบัติของเราเอง

2 ไม่กลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่ ห วั่ นไ หวต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไร ล้วน มีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

3 ไม่ทำ ชั่ ว

เมื่อมีบุ ญ แล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแป ร สภาพใ ห้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดความกลัว ความละอ  าย ต่ อบ า ปต่อ กร ร ม เห็นถึงความเสียหาย และผลกระทบของก รร  มนั้น ทั้งต่อครอบครัว โ ล ก และสัง คม

4 ไม่คิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร ส ภ า พให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเป็นทุ กข์

ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

5 ร อไ ด้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

6 อดได้ ทนได้

คนที่มีบุญจะเป็นคนใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุ ญฤ ทธิ์ ไม่ใจร้อนใจเร็ว เห็นถึงจังห วะ และโอกาสขอ งชี วิ ต

7 สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแสดงออกมาทางอากัปกิ ริย า ที่สงบได้ เย็นได้

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ระ

หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เ ล วร้ า ย ก็ทำใจให้สงบเยือกเย็นได้

8 ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็ จะ แ ป ร สภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

9 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุ ญ แล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ปร ส ภา พให้เป็นความรู้ ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธความหลง จิตใจ มีควา มอิสระ ทุกวัน ทุกเวลา  ทุกนาที

เป็นอ ย่ า งไรบ้างคะ มีคนได้เต็ม 9 ข้อไหมเอ่ย ถ้าได้เต็ม 9 ข้อถือว่าดีพร้อมเลยนะคะ แต่แค่ 6 ข้อขึ้นไปก็ถือว่าดีมากแล้วล่ะค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …