Home ข่าวทั่วไป 8 เหตุผล ที่ทำไมควรดื่มน้ำขิงทุกวัน

8 เหตุผล ที่ทำไมควรดื่มน้ำขิงทุกวัน

8 เหตุผล ที่ทำไมควรดื่มน้ำขิงทุกวัน

8 เหตุผล ที่ทำไมควรดื่มน้ำขิงทุกวัน

1 ช่วยย่ อ ยอาหาร แก้อาการท้ อ ง อื ด

สารประกอบฟีโนลิกในขิงมีส่วนช่วยบรรเทา อ า ก า ร ระคายเคืองใน ลำไ ส้ พร้อมทั้งยังมีฤ ท ธิ์ ก ร ะ ตุ้ น  การทำงานของระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ขิงยังมีฤ ท ธิ์ ก ร ะ ตุ้ นการบีบตัวของก ร ะ เ พ า ะอ า ห า ร และลำไ ส้ อ ย่ า งอ่อน ส่งผลให้อาการท้ อ ง อื ด แน่นท้อง และอาการท้องเ ฟ้ อ บ ร รเทาลงได้

2 บรรเทาอาการค ลื่ นไ ส้

ฤทธิ์ร้อนของขิงเป็นย า แ ก้ อ าการคลื่นไ ส้ ได้เป็นอ ย่ า งดี โดยเฉพาะอาการคลื่นไ ส้ที่เกิดจากความผิดปกติของกระเ  พ าะอาหารและลำไส้ ที่ได้รับส า รเ ค มี หรืออาหารแสลงบางอย่ างมา นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารส าร Support Care Cancer เมื่อปี 2012 ยังบอกด้วยว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันจะสามารถลดอาการค  ลื่ น ไ ส้ใน ผู้ ป่ ว ยที่เข้ารับการรั ก ษ าด้วยเ ค มี บำ บั ดได้ด้วยนะคะ

3 ช่วยลดน้ำหนัก

ผลการศึกษาของนักวิจัยช า ว ญี่ ปุ่ นที่ถูกตีพิมพ์ในวารส าร Pharmaceutical Society of Japan ในปี 2008 พบว่า ขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเ ผ า ผ ล า ญ ในร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกติ จึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้น้ำขิงอุ่น ๆ ยังสามารถช่วยในเรื่องระบบขั บ ถ่ า ย ลดอาการท้องผูก รวมทั้งลดระดับฮ อ ร์ โ ม นคอร์ติซอล ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียด อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายบริโภคไขมันมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักขึ้นได้อีกด้วย

4 ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค และ แ บ ค ที เ รี ย

จากการทดลองน้ำที่ได้จากการแช่ขิงพบว่า น้ำขิงสามารถ ยั บ ยั้ งการเติบโตของเ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ยและพย าธิชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี อีกทั้งส ารจิงเกอร์รอลในขิงยังมีอานุภาพมากพอจะลดโอกาส ติ  ด เ  ชื้ อต่าง ๆ ของร่างกายได้โดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวัน ส ารจิงเกอร์รอลจะต่อสู้กับ เ ชื้ อไ ว รั สโ ร ค ห วั ด และอาการไข้ได้อ ย่ า งเต็มที่ เราก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโ ร คห วั ดได้ง่าย ๆ

5 บำรุงรัก ษา สุขภาพช่องปาก

ส ารจิงเกอร์รอลของขิงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่ องป ากด้วยนะคะ โดยมีส่วนช่วยกำจัดเ ชื้ อโ ร คอันเป็นสาเหตุของโ ร ค เ ห งื อ ก อั ก เ ส บ แ ละคราบพลัคในช่องปากเราได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพเชียวล่ะ

6 ช่วยลดอาการอั ก เ  สบ

ขิงอุดมไปด้วยส ารต้ านการอั ก เ ส บ และส ารต้ านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ในขิงยังมีส ารจิงเกอร์รอล (Gingerol) ซึ่งมีฤ ทธิ์รุ น แ ร งกว่าแอสไ พ ริ น และยังมีฤท   ธิ์ต้านการอักเสบภายในร่างกาย ดังนั้นหากดื่มน้ำขิงเป็นประจำ ก็จะช่วยป้องกันการอั กเ สบในร่างกายได้อีกทางหนึ่ง

7 เป็นย า ล ด ป ว ด

อ ย่ า งที่บอกว่าสา  รจิงเกอร์รอลมีฤ ท ธิ์ แ รงกว่าย า แ อ ส ไ พ ริ นซะอีก ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาจาก University of Georgia ที่พบว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยลดอาก ารป ว ด เมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลังกายได้ราว ๆ 25% กันเลยทีเดียว

8 ลดความเ สี่ ย ง โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

การศึกษาใน British Journal of Nutrition ระบุว่า น้ำขิงมีคุณสมบัติยั บ ยั้ ง การเจริญเติบโตของเ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง ได้ เนื่องจากมีส ารต้ านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งในน้ำขิงยังมีฤ ท ธิ์ ต้านการ อั ก เ ส บ ของเ ซ ล ล์ ต่าง ๆ ในร่างกาย และยังมี ส า ร เ ค มี ธรรมชาติที่ไปช่วยก ร ะ ตุ้ น เ อ น ไ ซ  ม์ กลู ต า ไ ธโน-เอส-ทรานสเฟอรเรส  ส า รต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ช  นิดหนึ่งที่จะชวยลดโอกาสเกิ ด เ ซ ล ล์ม ะเ ร็ ง ร้   ายได้

นี่เป็นเพียงคุณประโยชน์ของน้ำขิงที่เรายกตัวอย่ างขึ้นมาเท่านั้น จริงๆคุณประโยชน์ของน้ำขิงนั้นมีประโยชน์เหลือคณานับ หากคุณต้องการเครื่องดื่มอุ่นซักแก้ว เราแนะนำน้ำขิงเลยค่ะ แล้วคุณจะรู้สึกดีตั้งแต่อึกแรกที่ดื่มเข้าไป

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …