ทำวันละ 7 นาทีก่อนนอน ช่วยหนุนให้ชีวิตดีเจอโชคดีเข้ามา

บทสวดมนต์ก่อนนอน

ทำวันละ 7 นาทีก่อนนอน ช่วยหนุนให้ชีวิตดีเจอโชคดีเข้ามา

ก่อนนอนคุณทำอะไรบ้าง? หันมาทำสมาธิกันเถอะ สวดมนต์ด้วยก็จะดีไม่น้อยเลย วันนี้เราก็เอาบทสวดก่อนนอนสั้น ๆ มาฝากทุกคนให้สวดก่อนนอนสัก 7 นาที ทำเถอะแล้วจะหนุนให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งถ้าใครทำดี คิดดี พูดดีอยู่แล้วบารมียิ่งหนุนนำให้เอาความโชคดีเข้ามาตลอด ความดีนั้นทำยากบางอย่างการทำความดีดันให้ความรู้สึกอายและแตกต่างแต่ก็ทำไปเถอะ อย่าให้ต้องเดือดร้อนใครหากต้องการมีชีวิตที่ดีก็จงเป็นคนดีจงเชื่อใน ก ร ร ม ดีที่กระทำมันจะกลับมาตอบแทนไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อย่าเพิ่งเบื่อเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอนเลย อย่างน้อยใน 1 วัน เราเสียเวลาหมดไปกับหลายอย่างที่หาส า ร ะไม่ได้ก็มี กับการสละเวลาก่อนนอนเพียง 7 นาที จะทำไม่ได้เชียวหรือ ทำแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ทีทันที ก่อนอื่นต้องทั้งใจ ทำสมาธิ รวบรวมจิตแล้วสวดมนต์ออกมาให้มีเสียง ตั้งใจอารธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5 ทำได้ทุกวันยิ่งดี

คำกล่าวบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะ ย า มิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะ ย า มิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะ ย า มิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จ ามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย า จามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย า มิ อะทินนาทานา  เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย า มิ

กาเมสุมิจฉาจารา เ  ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย า มิ มุสาวาทา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย า มิ

สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย า มิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิท ทุ ก โข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจาก ทุ ก ข์

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเ ว ร อะหัง อัพย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสร รค  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรั ก ษ า ตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ m า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพย า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

พอสวดจบทุกบทแล้วก็จะต่อด้วย อิติปิโส ฯ ชินบัญชร หรืออะไรก็ได้ตามสะดวกเลย แล้วก็นั่งสมาธิสักหน่อยเพื่อเป็นการทำสมาธิ และก่อนจะนั่งให้ขอบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์เพื่อให้ได้นั่งสำเร็จ และสุดท้ายก็อย่าลืมกล่าว ก ร ร ม ใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีก ร ร มต่อทรัพย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิดและก ร ร มใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเอาไว้แก่ผู้ใด ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน กับ ม  นุ ษ ย์ หรือ สั ต ว์

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเ ว ร ส ร้ า ง ก ร ร ม ต่อท่านไว้จงรับเอาอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า เมื่อได้รับแล้วจงปลดปล่อย ปล่อยก ร ร มปลดเปลื้อง ก ร ร  มงดเว้นการจ อ ง เ ว รและขอด ว งจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุ ก ข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวนี้ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุ

สวดมนต์ก่อนนอนไม่ใช่แค่เสริมบุญบารมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้จิตใจสงบมีสมาธิ เวลาทำงานหรือทำกิจกร  ร มอะไรก็จะสำเร็จเพราะจะมีสมาธิมากขึ้น ลองดูนะถ้าไม่เชื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลว่าชีวิตดีขึ้นจริง ๆ และเพื่อเป็นธรรมทานอย่าลืมแบ่งปันให้หลาย ๆ ท่านด้วยนะ

About คนเป็นตาแพง

View all posts by คนเป็นตาแพง →