Home ข้อคิด 10 ประโยค คำพูดที่พ่อแม่ ควรพูดกับลูกทุกๆวัน

10 ประโยค คำพูดที่พ่อแม่ ควรพูดกับลูกทุกๆวัน

10 ประโยค คำพูดที่พ่อแม่ ควรพูดกับลูกทุกๆวัน

10 ประโยค คำพูดที่พ่อแม่ ควรพูดกับลูกทุกๆวัน

การเลี้ยงเ ด็ กซักคนในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุก้าวไปไกลกว่าจิตใจ ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ต่างเป็นกังวลอย่ างมาก ว่าจะเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นคนดีได้อย่ างไร

ในสังคมที่อั น ต ร า ยรอบด้านเช่นนี้ การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดี คือ พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกทุกวันอย่ างเข้าใจ ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย

อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความคิด ทัศนคติที่ดีให้กับตัวเ ด็ กเองอีกด้วย 10 ประโยคคำพูดที่คนเป็นพ่อแม่ควรพูดกับลูกทุกวัน เพื่อให้เ ด็ กได้รับรู้ถึงความรัก ความเข้าใจที่พ่อแม่มอบให้ มีดังนี้

1 ลูกคือคนสำคัญของพ่อกับแม่

คล้ายเป็นการบอกให้ลูกได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง ซึ่งในความจริงแล้วลูกย่อมเป็นคนสำคัญ คนพิเศษที่สุดสำหรับพ่อแม่อยู่แล้ว

รวมไปถึงการกอดแสดงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก จะยิ่งทำให้เ ด็ กมีความรักความอบอุ่นอ ย่ างเต็มที่

จนทำให้ตัว เ ด็ กเองไม่มีปมด้อยจนต้องออกไปหาความรักนอกบ้านนอกจากพ่อแม่ก่อนวัยอันควร

2 พ่อกับแม่ รักลูกมาก

การบอกรักเป็นการแสดงออกที่เข้าใจง่ายที่สุด โดยการบอกรักเป็นการแสดงออกทางคำพูดที่พ่อแม่ควรพูดกับลูก เพื่อให้เ ด็ กได้ซึมซับความรักจากพ่อแม่อยู่เป็นประจำ

เพราะในบางครอบครัวอาจละเลย หลงลืมสิ่งนี้ไป อาจเพราะด้วยการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่อาจทำให้เกิดความเคร่งเครียด

จนลืมที่จะบอกรักกัน โดยการบอกรักลูก พ่อแม่ทำได้ทุกวันประกอบกับการกระทำที่ให้ เ ด็ กได้รู้ว่า พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนด้วย

3 พ่อกับแม่ ภูมิใจในตัวลูกมาก

เป็นการสร้างพลังใจให้กับลูก ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น การช่วยเหลือคนอื่น การมีน้ำใจ หรือแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ของลูก การกล่าวเช่นนี้

จะทำให้ลูกมั่นใจ และรู้ถึงคุ ณ ค่  าของตัวเอง ยิ่งถ้าหากได้ยินประโยคเหล่านี้จากปากของพ่อแม่ ตัวเ ด็ กก็จะมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองทำ เรียกได้ว่าเกิดความสุขจากภายในนั่นเอง

4 พ่อแม่สนับสนุนลูกเสมอ

ชีวิตของเราเป็นของเรา แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดลูก แต่เ ด็ กควรมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุน และคอยดูอยู่ห่างๆ ให้ลูกอยู่ในกรอบ

ไม่ออกนอกลู่นอกทางเกินไปเท่านั้น การที่เ ด็ กได้ตัดสินใจเลือกทำสิ่งที่ตนเองชอบ ในแบบที่มีพ่อแม่สนับสนุน จะทำให้รู้สึกมีความมั่นใจในสิ่งที่เลือก และทำให้เ ด็ ก เกิดความตั้งใจ มุ่งมั่นจนประสบผลสำเร็จนั้นได้

5 พ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอ

เมื่อลูกก้าวเข้าสู่ช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จากเ ด็ กไปสู่วัยรุ่น มักจะต้องตัดสินใจในหลายเรื่องหลายอ ย่ าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน

การบอกกับลูกว่า พ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนั้น จะทำให้เ ด็ กมีพลังใจ เชื่อมั่น เพราะลูกจะรู้สึกได้ ว่าอ ย่ า งไรแล้วพ่อแม่จะอยู่ข้างเขาเสมอ

6 พ่อแม่ขอโทษ

สิ่งที่ย า กที่สุดสำหรับพ่อแม่ คือ การพูดขอโทษกับลูก หากตนเองเป็นฝ่ า ย ผิด เป็นเหมือนการแสดงออกถึงความกล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

โดยไม่ถือว่าตนเองเป็นใหญ่กว่า ทำอะไรก็ถูกไปหมด เ ด็ กจะรับรู้ได้ว่าถึง ความมีเหตุผล ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และกล้าที่จะแสดงความเคารพต่ออีกฝ่าย การขอโทษและการยกโทษนั้น จะทำให้เกิดความสบายใจกับทั้งพ่อแม่และลูก และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย

7 ลูกเป็นเ ด็ กดีของพ่อแม่

การชมเชยลูก ย่อมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับเ ด็ กได้ เวลาที่ลูกแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น หรือทำในสิ่งที่ถูกต้อง การกล่าวชมเชยว่า “ลูกเป็นเ ด็ กดี” จะสร้างความมั่นใจได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้เ ด็ ก รู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้ว

8 ถึงพ่อแม่เลิกกัน แต่ลูกไม่ต้องเลือก พ่อแม่ยังเป็นพ่อแม่ของลูกเสมอ

ในกรณีที่พ่อแม่ห ย่ าร้างกัน ลูกย่อมจะเสียใจและสับสนมากอยู่แล้ว หากต้องเลือกระหว่างพ่อกับแม่ เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้น เมื่อเลือกลูกให้อยู่กับตน มักจะสอนให้ลูกเก ลี ย ด ชั งอีกฝั่งอยู่เสมอ

ดังนั้น แม้ว่าพ่อแม่ต้องแยกทางกัน แต่ควรอธิบายให้ลูกเข้าใจ ว่าลูกไม่จำเป็นต้องเลือกรักพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ให้คิดอยู่เสมอว่า พ่อแม่รักลูก และยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกเสมอไป เพื่อไม่ส ร้า ง ป มในใจลูกให้มากขึ้นด้วย

9 พ่อแม่ ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

เมื่อลูกโตขึ้น การตัดสินใจบางอย่ างอาจไม่ได้เหมือนใจอ ย่ า งที่พอ่แม่หวัง หรือ เ ด็ กอาจจะเลือกเส้นทางของตนเอง แต่ไม่ถูกใจพ่อแม่

การยอมรับจึงเป็นสิ่งที่เ ด็ กต้องการจากคนเป็นพ่อแม่มากที่สุด โดยเฉพาะในเวลาที่ลูกต้องการให้พ่อแม่เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเลือก

ตั ว อย่ างเช่ น เมื่อลูกมีพฤติกรรมเ บี่ ย งเ บ  นทางเ พ ศ หรือแม้แต่การเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชื่นชอบ มากกว่าสาขาที่พ่อแม่อ ย า กให้เรียน เป็นต้น

10 พ่อแม่ไม่ได้หมายความอ ย่ า งนั้น ลูกอย่ าเข้าใจผิด

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ และลูกในบางครั้งด้วยช่องว่างระหว่างวัย กับปัญหาที่ลูกได้เจอนั้น อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือผิดพลาดกันได้

ดังนั้น การแก้ไขในสิ่งที่เข้าใจผิด รวมไปถึงการพูดถึงสิ่งที่ต้องการสื่อให้กับลูกได้เข้าใจอ ย่ า งชัดเจน จะทำให้ลูกรู้สึกดีกว่าการที่เขาคิดและเข้าใจผิดไปเอง

10 ประโยคข้างต้นที่พ่อแม่ควรพูดกับลูกนั้น ไม่ใช่เรื่องย าก หากคุณอย ากให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ทำให้ลูกมีความรักความอบอุ่นในครอบครัว และใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้ ตัวพ่อแม่เองจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง

หลายคนยังไม่รู้ 12 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง เวลาหิ … …